«شهدای خوسف» را در بازار اندروید ببین:

http://cafebazaar.ir/app/?id=com.shohada.khoosf&ref=share