رزمندگان تیپ 21 امام رضا در منطقه عملیاتی کربلای 5

رزمندگان لشکر 5 نصر در منطقه عملیاتی کربلای 5

مصاحبه با تعدادی از رزمندگان خراسان جنوبی

گزیده ای از آخرین جلسه توجیهی فرماندهان رده های تیپ 21 امام رضا(ع) قبل از عملیات بدر توسط سردار احمدی