شهید غلام احمد یعقوبی

نام پدر: نور محمد

تاریخ تولد:         1338/06/17       محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1359/02/16       محل شهادت: بانه

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: ارتش

غلام احمد یعقوبی

شهید محمد رضا سلحشوران

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1346/06/01        محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1366/02/21        محل شهادت: ابوغریب

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: ارتش

محمد رضا سلحشوران

شهید غلام احمد جزیکی

نام پدر: نور احمد

تاریخ تولد:         1334/08/29        محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1359/07/22         محل شهادت: سرپل زهاب

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: ارتش

غلام احمد جزیکی

شهید محمد عبدالهی

نام پدر: محمد امین

تاریخ تولد:         1341/09/10         محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1363/07/26        محل شهادت: میمک

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: ارتش

محمد عبدالهی

شهید غلام نبی عبدالهی

نام پدر: محمد امین

تاریخ تولد:         1340/01/02        محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1370/07/10        محل شهادت: بلغاریه

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: ارتش

غلام نبی عبدالهی

شهید سید احمد فاضلی

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1341/01/03         محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1363/08/09        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: ارتش

سید احمد فاضلی

شهید یار محمد غیبی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1329/11/20        محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1365/08/11        محل شهادت: زاهدان

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: ارتش

یار محمد غیبی

شهید محمد حسین فیروز بخت

نام پدر: حاجی اسماعیل

تاریخ تولد:         1339/03/08         محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1366/09/17        محل شهادت: فکه

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: ارتش

محمد حسین فیروزبخت

شهید حبیب ا… دوستی

نام پدر: نور احمد

تاریخ تولد:         1338/06/04        محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1361/08/29         محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: ارتش

حبیب ا... دوستی

شهید عزیز عزیزی

نام پدر: یار محمد

تاریخ تولد:         1340/01/10        محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1359/09/07      محل شهادت: خلیج فارس

محل دفن: آب های خلیج فارس

یگان خدمتی: ارتش

عزیز عزیزی

شهید رمضان پالیز

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1337/02/01        محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1366/06/23        محل شهادت: —

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: انتظامی

رمضان پالیز

شهید محمد ظریف قربان زاده

نام پدر: محمد عظیم

تاریخ تولد:         1319/04/20        محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1360/03/03       محل شهادت: چمن آباد تایباد

محل دفن: گزیک

یگان خدمتی: انتظامی

محمد ظریف قربان زاده