سردار شهید حسین پیرامی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1341/01/02       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1365/02/30       محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: سپاه

46شهید حسین پیرامی 0102

شهید حسین اکبرزاده

نام پدر: سهراب

تاریخ تولد:         1346/01/02       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: سلیمانیه      

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: بسیج

895شهید حسین اکبر زاده1

شهید رحمت الله جهانی

نام پدر: خداداد

تاریخ تولد:         1345/01/07       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1365/01/24       محل شهادت: سومار

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: ارتش

976شهید رحمت ا... جهانی1

شهید محمد خوش کردار

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد:         1339/01/01       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1360/07/05       محل شهادت: دشت آزادگان

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: ارتش

927شهيد محمد خوشكردار1

شهید محمدناصر سبزعلی

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1343/01/05       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: بسیج

925شهيد محمد ناصر سبزعلي1

شهید احمد علی قنبری

نام پدر: عیسی

تاریخ تولد:         1339/09/02       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1362/05/16       محل شهادت: کله قندی مهران

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: بسیج

شهید احمدعلی قنبری1

شهید سید بدرالدوجا کبرائی

نام پدر: سید محمد حسین

تاریخ تولد:         1338/03/21       محل تولد: خونیک علیا

تاریخ شهادت:    1361/04/24       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: بسیج

1Copy (2) of Copy of شهید بدرادجاکبریایی

شهید موسی مالدار

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/05/02       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1365/10/29       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: بسیج

963شهید موسی مالدار1

شهید محمد هاشمزهی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1308/04/02       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1368/10/29       محل شهادت: جاده نهبندان_چاهداشی

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: نیروی مردمی

110

شهید علی اکبر هاشمی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/06/02       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1363/07/29       محل شهادت: میمک

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: بسیج

921شهيد علي اكبر هاشمي پور1

شهید احمد آتشدست

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1339/03/01       محل تولد: ایرانشهر

تاریخ شهادت:    1361/11/20       محل شهادت: فکه

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: سپاه

891شهید احمد آتشدست1

شهید حسین پروین

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1328/06/02       محل تولد: روستای دهسلم

تاریخ شهادت:    1362/08/02       محل شهادت: نصرت آباد

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

933شهيد حسين پروين1

شهید ابراهیم صادقی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/05/01       محل تولد: روستای قدمگاه

تاریخ شهادت:    1381/11/05       محل شهادت: زابل

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

شهیدابراهیم صادقی1

شهید محمدرضا بانوئی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1354/12/30       محل تولد: زاهدان

تاریخ شهادت:    1373/09/08       محل شهادت: منطقه تیس چابهار

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

130

شهید غلامرضا هاشمزهی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1330/08/08       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1359/07/19       محل شهادت: ایلام

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: ارتش

غلامرضا هاشمزهی1

شهید حسینعلی غازی

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         1343/04/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/11/22       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: ارتش

145

شهید  حسن ارقند

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/03/01        محل تولد: روستای استند

تاریخ شهادت:    1366/04/18        محل شهادت: منطقه ی ماهوت عراق

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: سپاه

893شهید حسن ارقند1

شهید علیجان غلامعلی نژاد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/02/04        محل تولد: بندان

تاریخ شهادت:    1389/03/08       محل شهادت: محور مواصلاتی نهبندان به زابل

محل دفن: نهبندان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

علیجان غلامعلی نژاد1

شهیدجاویدالاثر  عید محمد هاشمزهی

نام پدر: محمدبرات

تاریخ تولد:         1346/01/01       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1367/04/03       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: سپاه

1عيد محمد هاشمزهي