شهید حسن عباسی مود

نام پدر: محمدابراهیم

تاریخ تولد:         1339/06/05        محل تولد: شهر مود

تاریخ شهادت:    1361/07/14        محل شهادت: جبهه کوشک

محل دفن: شهر مود

یگان خدمتی: ارتش

حسن عباسی مود1

شهید رضا حسینی چهکند

نام پدر: محمداسماعیل

تاریخ تولد:         1371/06/30        محل تولد: شهر مود

تاریخ شهادت:    1394/02/23        محل شهادت: میل مرزی 239

محل دفن: شهر مود

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

رضا حسینی چهکند1

شهید غلامرضا فدایی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1330/01/01        محل تولد: کلاته پدران

تاریخ شهادت:    1360/05/16        محل شهادت: جبهه الله اکبر

محل دفن: شهر مود

یگان خدمتی: ارتش

سرتیپ دوم شهید غلام رضا فدايي1

شهید علی اکبر مودی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1346/06/20        محل تولد: شهرمود

تاریخ شهادت:    1362/10/22        محل شهادت: مهران

محل دفن: شهر مود

یگان خدمتی: بسیج

علی اکبر مودی1

شهید محمد جعفری پناه

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1350/01/02        محل تولد: شهر مود

تاریخ شهادت:    1377/04/21        محل شهادت: خیابان توحید زاهدان

محل دفن: شهر مود

یگان خدمتی: آستان قدس رضوی

محمد جعفری پناه1