سردار شهید حسین قاینی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1334/03/01        محل تولد: درخش

تاریخ شهادت:    1362/05/11       محل شهادت: قلاویزان

محل دفن: درخش

یگان خدمتی: سپاه

حسین قاینی

شهید محمد رضا فطرتی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1337/02/10        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1364/12/06       محل شهادت: مریوان

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: بسیج

محمد رضا فطرتی

شهید محمود قاینی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1341/10            محل تولد: درخش

تاریخ شهادت:    1365/03/15       محل شهادت: قلاویزان

محل دفن: درخش

یگان خدمتی: بسیج

محمود قاینی

شهید جلال فطرتی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1348/01/15        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1363/12/22       محل شهادت: مجنون

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: بسیج

جلال فطرتی

شهید محمد حسین سلطانپور

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1345/01/03        محل تولد: درخش

تاریخ شهادت:    1361/02/15        محل شهادت: کرخه

محل دفن: درخش

یگان خدمتی: بسیج

محمد حسین سلطانپور

شهید محمد رسول حسن زاده

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1341/01/10        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1361/01/02       محل شهادت: شوش      

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: ارتش

محمد رسول حسن زاده

شهید نوروز علی مهدیپور مقدم

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1343/03/10        محل تولد: درخش

تاریخ شهادت:    1361/02/17       محل شهادت: کرخه

محل دفن: درخش

یگان خدمتی: بسیج

نوروز علی مهدی پور مقدم

شهید محمود  بی قید

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1343/01/02        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1362/05/12       محل شهادت: قلاویزان

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: سپاه

محمود بی قید

شهید محمد طالبی

نام پدر: محمد کلوخ

تاریخ تولد:         1340/02/10        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1364/12/06       محل شهادت: مریوان

محل دفن: بیرجند

یگان خدمتی: بسیج

محمد طالبی

شهید محمد صاحبی

نام پدر: محمد کریم

تاریخ تولد:         1348/01/04        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1364/12/06       محل شهادت: مریوان

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: بسیج

محمد صاحبی

شهید سید حامد نظامی

نام پدر: سید حسن

تاریخ تولد:         1345/06/10        محل تولد: درخش

تاریخ شهادت:    1367/05/05        محل شهادت: اسلام غرب

محل دفن: درخش

یگان خدمتی: سپاه

سید حامد نظامی

شهید مسلم کیمیا نظر

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1346/01/01        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1365/06/12       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: سپاه

مسلم کمیا نظر

شهید غلامرضا قالیباف

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1348/01/02        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1367/02/14       محل شهادت: بانه

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: سپاه

غلامرضا قالیباف

شهید غلامرضا کاظمی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1335/10/03        محل تولد: درخش

تاریخ شهادت:    1359/10/10       محل شهادت: دو کوهه

محل دفن: مشهد

یگان خدمتی: ارتش

غلامرضا کاظمی

شهید علی خواجه

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1348/02/09        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1367/03/05       محل شهادت: ماهوت

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: سپاه

علی خواجه

شهید محمد حسین تخم کار

نام پدر: حاجی محمد

تاریخ تولد:         1345/05/04        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1367/02/14       محل شهادت: سردشت

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: سپاه

محمد حسین تخم کار

شهید محمد باقر صفری

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1339/01/04        محل تولد: درخش

تاریخ شهادت:    1361/01/07       محل شهادت: شوش

محل دفن: مشهد – خواجه ربیع

یگان خدمتی: ارتش

محمد باقر صفری

شهید علی اکبر حسن زاده

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد:         1350/02/01        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1367/05/05       محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: بیرجند

یگان خدمتی: سپاه

علی اکبر حسن زادهjpg

شهید علیرضا سرابی

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: مجنون

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: سپاه

علیرضا سرابی

شهید سید مهدی خورشیدی

نام پدر: سید حسین

تاریخ تولد:         1345/09/03        محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1365/06/09       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: مشهد- بهشت رضا

یگان خدمتی: سپاه

مهدی خورشیدی

شهید هادی ترابی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1359/01/01        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1383/03/26       محل شهادت: سفید کوه سراوان

محل دفن: آسیابان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

هادی ترابی

شهید جاویدالاثر غلامحسین قاصدی

نام پدر: برات ا…

تاریخ تولد:         1339/03/06        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: ****

یگان خدمتی: بسیج

غلامحسین قاصدی

شهید جاویدالاثر غلامحسین عربی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/06/10        محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: شرق بصره

محل دفن: ****

یگان خدمتی: ارتش

غلامحسین عربی

شهید میر محمد سلیم امیر سلام

نام پدر: میر اسلام

تاریخ تولد:         1339/01/04        محل تولد: فراگرد مشهد

تاریخ شهادت:    1362/10/17       محل شهادت: ابوغریب

محل دفن: تهران

یگان خدمتی: ارتش

میر محمد سلیم امیرسلام

شهید امیر تقوی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         0000/00/00        محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1366/07/09       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: مشهد – خواجه ربیع

یگان خدمتی: ——