شهید سید حسین میرزازاده

نام پدر: میرزا یوسف

تاریخ تولد:         1342/02/03       محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1363/02/16       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

1177

شهید سید علی سجادی

نام پدر: سید ابراهیم

تاریخ تولد:         1342/09/25       محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1361/10/09       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

140

شهید سید معصوم قریشی

نام پدر: سید علی

تاریخ تولد:         1346/05/05       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1360/10/08       محل شهادت: میمک

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

197

شهید  سید قائم مصطفوی

نام پدر: سید جواد

تاریخ تولد:         1342/01/01        محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1369/02/18        محل شهادت: زاهدان – نصرت آباد

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

22

شهید محمد صادقپور

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1344/11/24        محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1366/10/27       محل شهادت: ماووت

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

18

شهید جعفر توانا

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد:         1355/05/10       محل تولد: ورزق

تاریخ شهادت:    1375/01/19       محل شهادت: ایرانشهر

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: سپاه

21

شهید محمدحسن  هادی زاده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1347/01/07       محل تولد: ورزق

تاریخ شهادت:    1368/04/17       محل شهادت: آبادان

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

20

شهید عباس علیزاده

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد:         1344/04/14       محل تولد: شایک

تاریخ شهادت:    1362/12/15       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

13

شهید سید محمد علی یعقوبی

نام پدر: سید حجی آقا

تاریخ تولد:         1343/02/01       محل تولد: نیمروز

تاریخ شهادت:    1361/11/02       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

14

شهید ابراهیم پردلی

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1344/04/14       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1367/04/16       محل شهادت: قصر شیرین

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

11

شهید محمد حسین فیروزآبادی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/11/15       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1362/01/24       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

19

شهید سید علی قاسمی

نام پدر: سید کریم

تاریخ تولد:         1345/03/25       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1362/01/24       محل شهادت: دزفول

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

8

شهید سیدحمید حسینی نژاد

نام پدر: سید غلامرضا

تاریخ تولد:         1348/01/01       محل تولد: گوشیک

تاریخ شهادت:    1366/02/17       محل شهادت: بانه

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

35

شهید مجید حداد زاده

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1346/10/29       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1365/02/31       محل شهادت: مهران

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

27

شهید رضا وجدی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1347/01/02       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1362/12/20       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

3

شهید حسین چدانی

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد:         1344/03/02       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1377/11/28       محل شهادت: مرز شرق تربت حیدریه

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: سپاه

24

شهید علی عارف نژاد(خنجوکی)

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1344/01/01       محل تولد: خنجوک

تاریخ شهادت:    1362/12/15       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

6

شهید حسین اذانی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1347/10/22       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1374/11/01       محل شهادت: قاین (بر اثر مسمومیت غذایی)

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

34

شهید محمد رضا حبیب الهی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1337/01/10       محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1364/11/22       محل شهادت: فاو

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: سپاه

5

شهید ابراهیم پری پور

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/02/24       محل تولد: تهران

تاریخ شهادت:    1361/09/03       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

23

شهید علیرضا مقنی زاده

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1341/12/12       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1360/11/22       محل شهادت: تنگه چزابه

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

33

شهید علی اکبر صحرا نژاد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/05/30       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1366/05/02       محل شهادت: تهران – بمباران هوایی

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

32

شهید محمد رضا اسماعیلیان

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1344/07/05       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1367/04/03       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

29

شهید محمدحسین غلامعلی زاده

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1344/04/20       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1362/12/17       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

9

شهید محمد حسن غلامعلی زاده

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1341/04/09       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1362/12/17       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

16

شهید هادی عیانی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1343/01/01       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1363/12/18       محل شهادت: پادگان حمید

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

28

شهید محمد رعنایی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1340/07/02       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1360/10/25       محل شهادت: گیلانغرب

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

7

شهید محمد نسایی

نام پدر: برات الله

تاریخ تولد:         1343/11/25       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1365/10/20       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: سپاه

31

شهید رضا مقنی مطلق

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/04/20       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1364/03/14       محل شهادت: کوشک

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

12

شهید مسعود غلامی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1359/10/12       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1380/02/15       محل شهادت: مرز شرق-ارتفاعات چشمه پادشاه-سقوط بالگرد

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: سپاه

26

شهید محمد کماچی

نام پدر: سلیمان

تاریخ تولد:         1348/01/01       محل تولد: روشک

تاریخ شهادت:    1363/12/14       محل شهادت: طلائیه

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

25

شهید جواد خاکساری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1354/06/01       محل تولد: باراز

تاریخ شهادت:    1378/08/12       محل شهادت: ایرانشهر

محل دفن: گلزار شهدای فرخ باد قاین

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

13

شهید سید محمد رضا قیومی

نام پدر: سید محمد علی

تاریخ تولد:         1341/07/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/07/07       محل شهادت: چنانه

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

10

شهید حسن رضا آمنی فرد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/03/03       محل تولد: شیر مرغ

تاریخ شهادت:    1361/01/05       محل شهادت: رقابیه

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

17

شهید سید محمود للهی

نام پدر: سید علیرضا

تاریخ تولد:         1341/08/02       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1360/09/27       محل شهادت: محور آبادان – ماهشهر

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

30

شهید سید علی کریمی

نام پدر: سید مهدی

تاریخ تولد:         1346/10/01       محل تولد: خرواج

تاریخ شهادت:    1364/04/24       محل شهادت: اشنویه

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: بسیج

2103

شهید سید احمد قاسم زاده

نام پدر: سید علی

تاریخ تولد:         1343/08/01       محل تولد: ورنجان

تاریخ شهادت:    1363/03/24       محل شهادت: پیرانشهر – حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: ارتش

211

شهید محمد حسین عبدالله نژاد

نام پدر: حیدرعلی

تاریخ تولد:         1344/05/01       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1365/02/29       محل شهادت: مهران

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: بسیج

3171

شهید محمد حسین قربانی پور

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1341/10/29       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1360/10/08       محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: ارتش

156

شهید علیرضا زابلی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1346/08/05       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1365/05/09       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: ارتش

1112

شهید حاج محمد نصیری زاده

نام پدر: تقی

تاریخ تولد:         1311/02/12       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1357/09/22       محل شهادت: قاین (شرکت در تظاهرات علیه رژیم شاه)

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: مردمی

179

شهید سید محمد علی ریاحی

نام پدر: سید کاظم

تاریخ تولد:         1340/02/05       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1357/09/22       محل شهادت: قاین (شرکت در تظاهرات علیه رژیم شاه)

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: مردمی

1185

شهید سید حسین مهدوی الحسینی

نام پدر: سید علی

تاریخ تولد:         1336/05/20       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1357/09/22       محل شهادت: قاین – چهار راه شهدا (شهید انقلاب)

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: مردمی

11

شهید محمد صبیانی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1341/10/29       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1357/09/22       محل شهادت: قاین (شرکت در تظاهرات علیه رژیم شاه)

محل دفن: مشهد – خواجه اباصلت

یگان خدمتی: مردمی

405

شهید غلامعلی لاخی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1336/11/27       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1357/11/27       محل شهادت: قاین -نیروگاه دیزلی(شهید انقلاب)

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: مردمی

1316

شهید محمد رضا سبزیان

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/03/20       محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1366/09/29       محل شهادت: زبیدات

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: ارتش

1164