شهید حسن ایادی

نام پدر: حاجی

تاریخ تولد:         1344/09/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/03/03       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید ولی اله اتفاقی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1348/10/15       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

2

شهید ولی اله اخروی محبی

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1343/01/09       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

3

شهید غلامحسین ادهمی

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1343/02/15       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1360/09/09       محل شهادت: بستان

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

4

شهید علی اسدی نرم

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1343/01/06       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/06/19       محل شهادت: اشنویه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

5

شهید علیرضا اسماعیل کمال

نام پدر: محمد رضا

تاریخ تولد:         1349/09/25       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

6

شهید محمد حسین اللهوردی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1352/04/25       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1374/09/24       محل شهادت: درگیری با اشرار

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

7

شهید محمد حسین اللهوردی

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد:         1344/12/22       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/11/27       محل شهادت: فاو

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

8

شهید جواد امین محبوب

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/02/03       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/21       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

9

شهید غلامحسین ایمانی

نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد:         1342/11/03       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: بوارین

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

10

شهید حسین ایوانی

نام پدر: محمد اسماعیل

تاریخ تولد:         1346/08/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/08/19       محل شهادت: عراق

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

11

شهید علی اصغر آرام

نام پدر: عبدالرحیم

تاریخ تولد:         1338/07/21       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1362/10/09       محل شهادت: بانه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

12

شهید محمدعلی آشوری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1337/11/04       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/05/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

13

شهید عباسعلی آورجه

نام پدر: محمد کلوخ

تاریخ تولد:         1343/03/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1363/12/22       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

14

شهید محمد حسین آینه دار

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1329/04/20       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1360/09/17       محل شهادت: مریوان

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

15

شهید  محمد علی بادپر

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1327/03/23        محل تولد: روستای فردوس

تاریخ شهادت:    1360/05/06        محل شهادت: جنوب

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

16

شهید محمدرضا بانوی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1346/08/04        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/02/15       محل شهادت: کوشک

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

17

شهید مهدی باهوش

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1342/02/01       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1364/07/10       محل شهادت: …….

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

18

شهید غلامرضا باهوش

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1328/06/13       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/12/21       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: جهاد

19

شهید هاشم بخشایش

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1348/04/24       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

20

شهید محمود بیکی زاده

نام پدر: محمد اسماعیل

تاریخ تولد:         1347/12/05       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

21

شهید محمد پارسا

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1332/06/15       محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1360/11/11       محل شهادت: چزابه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

22

شهید سید جواد پروانه جلیلی

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1345/09/15       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1365/05/06       محل شهادت: مهران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

23

شهید حسین پلنگی

نام پدر: حبیب

تاریخ تولد:         1339/08/27       محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1361/05/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

24

شهید محمد رضا پلنگی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1345/12/02       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/12/04       محل شهادت: فاو

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

25

شهید غلامعلی تقوایی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1347/04/14       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/19       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

26

شهید عباس جمالی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/05/26       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/05/06       محل شهادت: اسلام غرب

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

27

شهید محمد جوادی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1334/04/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/02/13       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

28

شهید هادی جوادی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1348/08/05       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/03/12       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

29

شهید علی اکبر خاوند

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/01/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1363/12/23       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

30

شهید محمد خزاف

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1351/06/05       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

31

شهید غلامحسین خلیل نیا

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1342/02/26       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/03/03       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

32

شهید هادی دادرس جوان

نام پدر: محمدباقر

تاریخ تولد:         1341/04/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1360/08/02       محل شهادت: بستان

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

33

شهید عبدالرحیم دوزنده

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/02/09       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/06/10       محل شهادت: مراغه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

34

شهید ذبیح اله دهقان

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/05/20       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/21       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

35

شهید مهدی ذهبی

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1344/11/03       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

36

شهید غلامرضا رادمرد

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1338/09/06       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/05/08       محل شهادت: مهران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

37

شهید سید حمید رحیمی

نام پدر: سید رضا

تاریخ تولد:         1344/05/03       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1363/11/15       محل شهادت: غرب

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

38

شهید محمد رضا رضائی زال

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1344/06/17       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/19       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

39

شهید علی رمضانی اکبری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1338/03/14       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1372/06/05       محل شهادت: اشرار

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

40

شهید مهدی زارع

نام پدر: حجی اسماعیل

تاریخ تولد:         1337/08/21       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/05/19       محل شهادت: اشرار

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

41

شهید محمد رضا زین العابدین زاده

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/04/23       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/02/21       محل شهادت: فکه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

42

شهید علیرضا  سعیدزاده

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد:         1347/09/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/02/30       محل شهادت: مهران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

43

شهید عیسی اسکندری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1338/05/01       محل تولد: درگز

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

44

شهید پرویز شرفی

نام پدر: جعفر قلی

تاریخ تولد:         1346/12/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/06/10       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

45

شهید احمد شرفی ابوالخازن

نام پدر: امامقلی

تاریخ تولد:         1311/04/25       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1384/08/29       محل شهادت: سومار

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

46

شهید مجید شریفی

نام پدر: امین اله

تاریخ تولد:         1356/06/16       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1380/04/11       محل شهادت: حورالعظیم

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

47

شهید محمد شکوری

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1378/10/11       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1360/11/23       محل شهادت: چزابه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

48

شهید محمد حسن شیخی زاده

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1335/09/16       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/06/04       محل شهادت: ………

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

49

شهید محمد حسین شیخی زاده

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1341/01/24       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1360/11/29       محل شهادت: چزابه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

50

شهید محمد ابراهیم صالح پور

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1344/06/03       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

51

شهید سید جواد صبا

نام پدر: خلیل اله

تاریخ تولد:         1345/07/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: غرب

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

52

شهید محمود صبوری

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1343/01/11       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

53

شهید مهدی صبوری

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1338/12/15       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/01/13       محل شهادت: چزابه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

54

شهید سید محمد طبسی

نام پدر: سید باقر

تاریخ تولد:         1347/05/04       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

55

شهید احمد عدالتجو

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1341/09/02       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/10/19       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

56

شهید سید علی عدل

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/04/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/04/01       محل شهادت: بانه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: جهاد

57

شهید غلامحسین عزتی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1326/11/18       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/04/31       محل شهادت: کوشک

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

58

شهید مهدی عصاریان

نام پدر: محمدباقر

تاریخ تولد:         1350/04/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/11/19       محل شهادت: ماووت

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

59

شهید محمد علی غضنفری

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1339/08/24       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/01/27       محل شهادت: فکه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

60

شهید محمد رضا فخار جوان

نام پدر: اسکندر

تاریخ تولد:         1347/01/08       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/03       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

61

شهید محمد ابراهیم فیاضیان

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد:         1338/07/05       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/12/15       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

62

شهید محمد تقی فیاضیان

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد:         1341/02/12       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1363/12/22       محل شهادت: جنوب

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

63

شهید علی اکبر فیروزبخت

نام پدر: امیر

تاریخ تولد:         1342/03/25       محل تولد: درگز

تاریخ شهادت:    1362/12/03       محل شهادت: خرمال

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

64

شهید محمد تقی قناد محبی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1341/02/12       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/11/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

65

شهید یوسف قویم

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1334/01/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

66

شهید مجید قهرمانی

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد:         1344/11/15       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/09/26       محل شهادت: سومار

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

67

شهید محمد باقر کارگر محبی

نام پدر: حبیب

تاریخ تولد:         1336/11/01       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1365/08/11       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

68

شهید جواد کاووسی

نام پدر: محمدابراهیم

تاریخ تولد:         1347/05/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/05/08       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

69

شهید مهدی کریمی

نام پدر: محمدجعفر

تاریخ تولد:         1343/10/10       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1365/02/30       محل شهادت: مهران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

70

شهید حسن کریمیان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1339/03/24       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/01/15       محل شهادت: کوشک

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

71

شهید حسن کریمیان

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد:         1349/01/14       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/02/31       محل شهادت: مهران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

72

شهید جعفر کمنام

نام پدر: حجی

تاریخ تولد:         1335/03/04       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1359/10/08       محل شهادت: اهواز

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

73

شهید علی لطفی

نام پدر: حاجی محمد علی

تاریخ تولد:         1349/06/01       محل تولد: نیشابور

تاریخ شهادت:    1367/03/12       محل شهادت: ماووت

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

74

شهید عبدالعظیم متولی حبیبی

نام پدر: ذبیح اله

تاریخ تولد:         1340/08/04       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/01/23       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

75

شهید حاج قربان مجرد نرم

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1284/11/22       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/05/09       محل شهادت: مکه مکرمه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: زائر خانه خدا

76

شهید غلامحسین محب راد

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1327/01/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/04/03       محل شهادت: تظاهرات(شهید انقلاب)

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: مردمی

77

شهید محمد محب راد

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1349/06/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/12/30       محل شهادت: ماووت

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

78

شهید علیرضا محبی

نام پدر: عبدالوهاب

تاریخ تولد:         1345/10/12       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1378/11/04       محل شهادت: اشرار

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

79

شهید حسین محمد زاده

نام پدر: محمدباقر

تاریخ تولد:         1347/04/07       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/08/25       محل شهادت: ماووت

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

80

شهید علی محمد زاده

نام پدر: محمدباقر

تاریخ تولد:         1348/11/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

81

شهید اسماعیل محمد زاده بهمدی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1335/02/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1359/05/09       محل شهادت: سنندج

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

82

شهید محمد علی مختارنیا

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1334/01/15       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/06/04       محل شهادت: سومار

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

83

شهید محمد حسین مرادی

نام پدر: حسنقلی

تاریخ تولد:         1342/03/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/01/15       محل شهادت: فاو

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

84

شهید غلامرضا مزدستان

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1343/10/20       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1367/05/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

85

شهید محمد رضا مستمند

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1343/12/16       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/05/06       محل شهادت: جاده خندق

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

86

شهید داوود مومنی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1336/06/01       محل تولد: تهران

تاریخ شهادت:    1357/10/10       محل شهادت: تظاهرات(شهید انقلاب)

محل دفن: تهران

یگان خدمتی: مردمی

87

شهید علیرضا میثمی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/02/15       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/05/01       محل شهادت: سر دشت

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

88

شهید محمد رضا میدان دار

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد:         1346/10/29       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1365/04/15       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

89

شهید سید ابوالفضل میر جلیلی

نام پدر: ذبیح

تاریخ تولد:         1346/02/06       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/05/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

90

شهید سید رضا میرجلیلی

نام پدر: ذبیح

تاریخ تولد:         1345/02/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/11/24       محل شهادت: فاو

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

91

شهید سید جواد میر رضوی

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1345/10/30       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/03/03       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

92

شهید سید حسن میر رضوی

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1338/01/03       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/05/16       محل شهادت: مهران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

93

شهید احمد نادمی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1339/05/02       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1363/12/22       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

94

شهید مهدی نادمی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1344/02/06       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/05/10       محل شهادت: مهران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

95

شهید جواد ناظری

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1345/06/28       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/05/17       محل شهادت: مهران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

96

شهید علی نیک مهر

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1342/02/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/06/01       محل شهادت: مهران

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

97

شهید محمود نیکودل

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1341/03/29       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/03/04       محل شهادت: کوشک

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

98

شهید حسن هوشنگ نژاد

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد:         1342/10/12       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/12/24       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

99

شهید محمد حسن هویدا

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1341/02/28       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/01/18       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

100

شهید محمد صادق یکتا نژاد

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1338/06/28       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1359/11/22       محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: سپاه

101

شهید محمد یمنی

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1341/08/01       محل تولد: اسلامیه

تاریخ شهادت:    1363/11/11       محل شهادت: سومار

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

102

شهید محمد اسماعیل یوسفیان

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد:         1339/02/03       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/01/02       محل شهادت: رقابیه

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

103

شهید تقی جمجاه

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1340/10/12       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1360/05/10       محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: اسلامیه

یگان خدمتی: ارتش

104

شهید عبدالعلی پارسا

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1329/05/31       محل تولد: ایرانشهر

تاریخ شهادت:    1361/08/11       محل شهادت: عین خوش

محل دفن: گلستان شهدا

یگان خدمتی: بسیج

105

شهید اصغر طاهری طاهرآباد

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/03/15       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1363/10/30       محل شهادت: پادگان

محل دفن: ابراهیم آباد

یگان خدمتی: سپاه

106

شهید سید محمد افرازنده

نام پدر: سید حسن

تاریخ تولد:         1337/03/26       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1358/09/16       محل شهادت: سر پل ذهاب

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

107

شهید حسین خزیمه

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد:         1321/05/01       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1378/10/17       محل شهادت: اشرار

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: ارتش

108