شهید عزیز الله معقول

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1342/01/04        محل تولد: عشق آباد

تاریخ شهادت:    1362/07/06        محل شهادت: نوسود

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: ارتش

عزيز الله معقول ف حسن1 copy

شهید  اسحاق نجفی

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد:         1330/01/03        محل تولد: قاسم آباد

تاریخ شهادت:    1361/04/27        محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

اسحاق نجفي ف قاسم1 copy

شهید عباس رفیعی

نام پدر: بهرام

تاریخ تولد:         1339/12/02        محل تولد: دیهشک

تاریخ شهادت:    1361/04/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: ارتش

عباس رفیعی1

شهید حسن خطیبی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد:         1344/05/09        محل تولد: معدن علیمراد

تاریخ شهادت:    1362/12/05        محل شهادت: جفیر

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

حسن خطيبي ف محمود1 copy

شهید حبیب الله آبشناس

نام پدر: نبی الله

تاریخ تولد:         1339/07/27        محل تولد: رضویه(آبخورک)

تاریخ شهادت:    1362/05/17        محل شهادت: مهران

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

حبیب اله آبشناس1

شهید محمد حسین عباسیان

نام پدر: حسنعلی

تاریخ تولد:         1345/05/28        محل تولد: معدن میناک

تاریخ شهادت:    1364/11/23        محل شهادت: بوارین

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: سپاه

محمدحسین عباسیان1

شهید محمد علی پور

نام پدر: برات الله

تاریخ تولد:         1345/08/05        محل تولد: معدن میناک

تاریخ شهادت:    1380/8/05        محل شهادت: پنجوین

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

محمد عليپور ف برات الله1 copy

شهید علی ایزدپناه

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1342/04/22        محل تولد: معدن ازبکوه

تاریخ شهادت:    1361/04/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

علي ايزد پناه محمد رضا1 copy

شهید محمود ایزدپناه

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1343/01/20        محل تولد: سبزوار

تاریخ شهادت:    1362/01/09        محل شهادت: معدن قلعه زری

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: مسئول بسیج

محمود ایزدپناه1

شهید داود مهدی نژاد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/06/20        محل تولد: عشق آباد

تاریخ شهادت:    1363/12/25        محل شهادت: حور

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

داوود مهدي نژاد ف ميرزا محمد copy

شهید علیجان مرادی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1329/03/13        محل تولد: نیگنان

تاریخ شهادت:    1364/11/22        محل شهادت: فاو

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

عليجان مرادي ف رمضان1 copy

شهید روح الله علی پور

نام پدر: حیدرعلی

تاریخ تولد:         1360/01/01        محل تولد: عشق آباد

تاریخ شهادت:    1379/11/235        محل شهادت: عشق آباد

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

روح اله علیپور1

شهید سید جواد جاودانی

نام پدر: سیدمحمد

تاریخ تولد:         1346/09/10        محل تولد: عشق آباد

تاریخ شهادت:    1365/01/16        محل شهادت: فاو

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

سيد جواد جاوداني ف محمد1 copy

شهید مهدی احمدی

نام پدر: محمدقلی

تاریخ تولد:         1344/08/10        محل تولد: زاباد قزوین

تاریخ شهادت:    1364/12/07        محل شهادت: مریوان

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: سپاه

مهدي احمدي ف محمد قلي1 copy

شهید محمد قوی پنجه

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1347/10/26        محل تولد: تقی آباد

تاریخ شهادت:    1366/11/03        محل شهادت: ماووت

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: بسیج

محمد قوی پنجه1

شهید عباسعلی کرمی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         0000/00/00        محل تولد: عشق آباد

تاریخ شهادت:    0000/00/00        محل شهادت: ……..

محل دفن: عشق آباد

یگان خدمتی: ……….

عباس علي كرمي ف محمد علي copy