شهید ابراهیم گلپور

نام پدر: تقی

تاریخ تولد:         1347/11/01       محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت:    1364/11/22       محل شهادت: فاو

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

ابراهيم گلپور ف تقي1

شهید ابوالقاسم فدائی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1340/06/19        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1384/11/26       محل شهادت: کویر طبس      

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

ابوالقاسم فدائی1

شهید سید احمد ریاحی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1318/04/07        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:  1367/06/26       محل شهادت: کیلومتر 7 جاده مشهد

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

سید احمد ریاحی1

شهید احمد وفابخش

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1343/06/25        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1362/01/22       محل شهادت: فکه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

احمد وفا بخش ف محمد حسين1 copy

شهید احمد زرگریان مقدم

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1338/03/23        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/05/22       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی:ارتش

احمد زرگریان1

شهید احمد غلامحسینی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1342/03/26        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/08/02       محل شهادت: سومار

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

احمد غلامحسيني ف علي1 copy

شهید احمد فرهمند

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1332/03/02        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/06/17       محل شهادت: سقز

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: شهربانی

احمد فرهمند ف عباس1 copy

شهید احمد اخوان صفار

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد:         1345/09/04        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/01/16       محل شهادت: فاو

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

احمد اخوان صفار ف ابوالقاسم1

شهید احمد حسین زاده

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1344/10/12        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/02/22       محل شهادت: بسیج

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

احمد حسين زاده ف عباسعلي1 copy

شهید جاویدالاثر جعفر سلامیان

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1341/10/22        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1360/10/10       محل شهادت: شیارکوه

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: بسیج

جعفر سلاميان ف ابراهيم1 copy

شهید جواد بدرام

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1353/06/30        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1376/07/26       محل شهادت: میان جلگه نیشابور

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: آموزش و پرورش

جوادبدرام1

شهید حسن اشکاوند

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1342/12/01        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/03/04       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

حسن اشكاوند ف ابراهيم1 copy

شهید حسن لطفی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1345/02/06        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/07/15       محل شهادت: سومار

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

حسن لطفي ف غلام1 copy

شهید حسن عباسپور

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/03/01        محل تولد: باغشن

تاریخ شهادت:    1362/01/07       محل شهادت: سردشت

محل دفن: دیهشک طبس

یگان خدمتی: سپاه

حسن عباس پور ف محمد1 copy

شهید حسین شکوهی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1348/06/11        محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1365/01/16       محل شهادت: فاو

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

حسين شكوهي ف ابراهيم1 copy

شهید حسین دلدار

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1341/05/18        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1362/12/04       محل شهادت: چنگوله

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

حسين دلدار ف علي1 copy

شهید حسین جعفری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1324/12/12        محل تولد: قاین

تاریخ شهادت:    1362/08/29        محل شهادت: پنجوین

محل دفن: دیهشک طبس

یگان خدمتی: بسیج

حسين جعفري ف حسن1 copy

شهید حسین توتونچی

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد:         1344/01/14        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: ام الرساس

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

حسين توتونچي ف ابوالقاسم1 copy

شهید حسین عظیمی زاده

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1342/06/01            محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1362/06/04       محل شهادت: سومار

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: ارتش

حسين عظيمي زاده ف عباس1 copy

شهید حسین لطفی

نام پدر: رمضانعلی

تاریخ تولد:         1360/06/28        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1381/10/26        محل شهادت: پاسکاه زابل

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: هنگ مرزی زابل

حسين لطفي 1041

شهید حسین نخعی

نام پدر: صادق

تاریخ تولد:         1345/06/02        محل تولد: دیهشک

تاریخ شهادت:    1366/02/03       محل شهادت: بانه

محل دفن: دیهشک طبس

یگان خدمتی: سپاه

حسین نخعي ف صادق1 copy

شهید حمید رضا کفاشی

نام پدر: شعبان

تاریخ تولد:         1346/02/04       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/06/11       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

حميد رضا كفاشي ف شعبان علي1 copy

شهید رمضان مرادی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1346/09/11        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1366/04/27       محل شهادت: کامیاران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

رمضان مرادي ف عباس1 copy

شهید رمضان آذربیک

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1341/04/29        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1378/05/108       محل شهادت: تربیت حیدریه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

رمضان آذربيك ف حسين1 copy

شهید سید جواد عزیزی ثانی

نام پدر: سید هاشم

تاریخ تولد:         1345/01/04        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/11/05       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

سید جواد عزیزی ثانی1

شهید جاویدالاثر سیدحسن میروزاده

نام پدر: سیدابوالقاسم

تاریخ تولد:         1343/10/03        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1362/02/22       محل شهادت: فکه

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: بسیج

سید حسن میروزاده ف ابوالقاسم1 copy

شهید عباس آریانژاد

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1353/03/12        محل تولد: تهران

تاریخ شهادت:    1373/05/09       محل شهادت: حوض سرخ

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

عباس آريانژاد ف حسن1 copy

شهید عباس جعفری

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1343/04/01        محل تولد: رحمت آباد

تاریخ شهادت:    1362/05/11       محل شهادت: مهران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

عباس جعفري ف علي1 copy

شهید عباس الهی

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1349/01/02        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

عباس اللهي ف رجب1 copy

شهید عباسعلی مهرایی

نام پدر: بمانعلی

تاریخ تولد:         1342/01/06        محل تولد: اکبرآباد

تاریخ شهادت:    1367/04/21       محل شهادت: فکه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: ارتش

عباسعلي مهرايي ف بمان علي1 copy

شهید عباسعلی اکبرزاده

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1348/03/01        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

عباس اکبرزاده1

شهید علی اخوان مهدوی

نام پدر: محمدهاشم

تاریخ تولد:         1344/07/01        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/03/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

علی اخوان مهدوی ف هاشم1 copy

شهید علی وفایی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1333/08/26        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/07/22       محل شهادت: سومار

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

علي وفايي ف غلامحسين1 copy

شهید علی نظرنژاد

نام پدر: سیف الله

تاریخ تولد:         1339/12/15        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1360/12/21       محل شهادت: چزابه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: ارتش

علي نظر نژاد ف سيف الله1 copy

شهید علی اکبر غلامی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1335/10/23        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1360/10/03       محل شهادت: گیلان غرب

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

علي اكبر غلامي عباس علي1 copy

شهید علی اکبر قاضی زاده

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1335/05/27        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/12/18       محل شهادت: فاو

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: کمیته انقلاب

علي اكبر قاضي زاده ف غلامرضا1 copy

شهید علیرضا داریوش

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1347/01/05        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/11/19       محل شهادت: دشت عباس

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

عليرضا داريوش ف حسن1 copy

شهید علیرضا رجب پور

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1347/01/06        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: فاو

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

عليرضا رجب پور ف محمد حسن1 copy

شهید علیرضا سنگچولی ثانی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/05/20        محل تولد: پیرحاجات

تاریخ شهادت:    1367/06/16       محل شهادت: جنوب

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: ژاندارمری

عليرضا سنگچولي ف غلامرضا1 copy

شهید علیرضا بهروان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/01/16        محل تولد: تایباد

تاریخ شهادت:    1362/05/15       محل شهادت: مهران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

عليرضا بهروان ف حسين1 copy

شهید غلامحسین محمدی

نام پدر: حسنعلی

تاریخ تولد:         1322/04/17        محل تولد: حجت آباد

تاریخ شهادت:    1361/09/28       محل شهادت: مهران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: ارتش

غلامحسين محمدي ف حسنعلي1 copy

شهید غلامحسین خالوئی

نام پدر: محمدباشی

تاریخ تولد:         1330/04/02        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1360/10/16       محل شهادت: اصفهان

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: نیروی هوایی اصفهان

غلامحسين خالويي ف محمد باشي1 copy

شهید غلامحسین فراتی

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد:         1348/05/05        محل تولد: جنت آباد

تاریخ شهادت:    1368/02/27       محل شهادت: بانه

محل دفن: دیهشک طبس

یگان خدمتی: ژاندارمری

غلامحسين فراتي ف ابو القاسم1 copy

شهید غلامحسین نوروزی ثانی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1332/07/22        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

غلامحسین نوروزی ثانی1

شهید غلامرضا خالوئی

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد:         1349/11/24        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/11/15       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شهر طبس

یگان خدمتی: بسیج

غلامرضا خالويي ف رجبعلي1 copy

شهید غلامرضا جهاندیده ثانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1341/05/31        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/04/07       محل شهادت:کویر طبس

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

غلامرضا جهانديده ف حسن1 copy

شهید غلامرضا فولادی مقدم

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1333/07/01       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1360/10/03       محل شهادت: گیلانغرب

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

غلامرضا فولادی مقدم1

شهید غلامرضا نوروزی ثانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1345/02/15        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1362/01/24       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

غلامرضا نوروزي ف علي1 copy

شهید محمد عبدالله زاده

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1343/11/20        محل تولد: محمد آباد

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

محمد عبدالله زاده ف عباسعلي1 copy

شهید محمد صفاری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1367/11/13        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1387/12/17       محل شهادت: زاهدان

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمد صفاری1

شهید جاویدالاثر محمد قاسمی

نام پدر: غلامحسين

تاریخ تولد:         1328/01/01        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1359/08/03       محل شهادت: پل کرخه

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: ارتش

محمد قاسمی1

شهید محمد وفابخش

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1340/07/10       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/04/07       محل شهادت: کویر طبس

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

محمد وفا بخش ف عباس علي1 copy

شهید محمد کاظم زاده روفی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/01/30       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1363/03/24       محل شهادت: کامیاران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

محمد كاظم زاده ف حسن1 copy

شهید جاویدالاثر محمد ناصر رحیمی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1347/01/01        محل تولد: تهران

تاریخ شهادت:    1365/10/21       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: سپاه

محمدناصر رحیمی1

شهید محمدجواد عصاری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1338/02/18        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1360/02/17      محل شهادت: آبادان

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: ارتش

محمد جواد عصاري ف حسن1 copy

شهید محمد جواد قدیرزاده

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/03/04        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1366/01/31      محل شهادت: بانه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: ارتش

محمد جواد قدير زاده ف غلامرضا1 copy

شهید محمد جواد مؤذنی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1344/03/03        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/03/04      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

محمد جواد موذن ف عباسعلي1 copy

شهید محمد حسن قلیان مقدم

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1342/03/15        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1362/05/17       محل شهادت: مهران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

محمد حسن قليان ف رضاقلي1 copy

شهید محمد حسین محمودیان

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/03/24       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/02/28       محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

محمد حسین محموديان ف محمد1 copy

شهید محمد حسین فعال

نام پدر: محمدباشی

تاریخ تولد:         1346/01/18        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/08/02       محل شهادت: سومار

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

محمد حسين فعال ف محمد باشي1 copy

شهید محمد رضا نجاریان

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1340/03/20       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1361/03/04      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

محمد رضا نجاريان ف حسن1 copy

شهید محمدرضا قاسمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1345/02/26       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1362/08/29       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

محمد رضا قاسمي ف علي1 copy

شهید محمد علی عزیززاده

نام پدر: رمضانعلی

تاریخ تولد:         1340/01/16        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1362/12/08       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

محمد علي عزيززاده ف رمضانعلي1 copy

شهید محمدعلی شبانی

نام پدر:  غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/09/25       محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1366/03/02       محل شهادت: منطقه جنوب

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

محمد علي شباني ف غلامرضا1 copy

شهید محمود میرصادقی

نام پدر: محمد هاشم

تاریخ تولد:         1338/04/10       محل تولد: دیهشک

تاریخ شهادت:    1361/03/04       محل شهادت: کوشک

محل دفن: بهشت رضا

یگان خدمتی: بسیج

سيد محمود مير صادقي ف سيد قاسم1 copy

شهید مهدی آتش فراز

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1342/10/02        محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1361/05/01       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: مشهد

یگان خدمتی: سپاه

مهدی آتش فراز1

شهید مهدی نعیمی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1343/09/28        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1364/12/27     محل شهادت: فاو

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

مهدي نعيمي ف حسين1 copy