شهید محمد وجدانی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1345/02/15        محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1362/05/25        محل شهادت: مهران

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: بسیج

محمد وجدانی

شهید حسین برازنده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/02/30        محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1362/08/29        محل شهادت: پنجوین

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: بسیج

غلامحسین برازنده

شهید عبدالله حسینیان کامرود

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1341/01/20       محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1362/08/29       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: بسیج

عبدالله حسینیان کامرود

شهید سید محمد شعفی

نام پدر: سید حسین

تاریخ تولد:         1343/02/01      محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1362/09/01        محل شهادت: سردشت

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: بسیج

سید محمد شعفی

شهید علی زینلی

نام پدر: زینل

تاریخ تولد:         1343/01/09        محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1364/10/13      محل شهادت: بستان

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: ارتش

علی زینلی

شهید اسماعیل کفشی سه قلعه

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1336/09/03       محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: بسیج

اسماعیل کفشی سه قلعه

شهید حسین ایاز

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1347/06/01        محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1365/12/12        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: جهاد

حسین ایاز

شهید علی اصغر اخوت

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1345/01/17        محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1366/05/10       محل شهادت: غرب

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: سپاه

علی اصغراخوت

شهید عباس رحمانی پور

نام پدر: سلیمان

تاریخ تولد:         1346/05/02        محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1366/05/10        محل شهادت: بیمارستان امام

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: سپاه

عباس رحمانی پور

شهید تقی شریف زاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/10/11        محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1366/08/31        محل شهادت: گردرش

محل دفن: سه قلعه

یگان خدمتی: بسیج

تقی شریف زاده