شهید عباس محمدی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/03/10       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

عباس محمدی1

شهید حسن خسروی بیژائم

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1348/04/03       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/05/03       محل شهادت: حاج عمران      

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

حسن خسروی بیژائم

شهید رضا حاجی پور

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/06/12       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1364/01/24       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

رضا حاجی پور

شهید جاویدالاثر علی رضا زینلی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد:         1344/10/02       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/02/24       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: ارتش

جاویدالاثر

علی رضا زینلی

شهید محمدحسین راستگو

نام پدر: غلام رضا

تاریخ تولد:         1339/04/03       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1364/09/19       محل شهادت: هورالعظیم

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: جهاد سازندگی

محمدحسن راستگو

شهید عبدالرضا کاظمی

نام پدر: علی رضا

تاریخ تولد:         1343/04/10       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1363/07/25       محل شهادت: میمک

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: سپاه

عبدالرضا کاظمی1

شهید محمدحسن ابراهیمی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1337/03/02       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

محمد حسن ابراهیمی1

شهید غلام رضا خالداری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1339/07/03       محل تولد: روستای نره سنگ

تاریخ شهادت:    1359/11/17       محل شهادت: آبادان

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: ارتش

غلام رضا خالداری1

شهید غلام مهدی تناکی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1348/08/10       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/06/12       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

غلام مهدی تناکی1

شهید مسعود اکبری

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1346/04/18       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

مسعود اکبری1

شهید محمدعلی یزدان پناه

نام پدر: غلام رضا

تاریخ تولد:         1346/06/02       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: سپاه

محمد علی یزدان پناه1

شهید علی شاهین فر

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1346/01/02       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/01/15       محل شهادت: بندر فاو

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

علی شاهین فر1

شهید محمود ابراهیمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/12/04       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/01/16       محل شهادت: فاو

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

محمود ابراهیمی1

شهید محمدحسین حداد

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/10/09       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1365/10/25       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: سپاه

محمدحسین حداد1

شهید مهدی حسینی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1359/08/02       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1379/09/10       محل شهادت: دهسلم نهبندان

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

مهدی حسینی1

شهید محمد حسین فاضلی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1339/01/05       محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1371/03/04       محل شهادت: نصرت آباد زاهدان

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: آموزش و پرورش-استانداری-بخشداری نصرت آباد

محمد حسین فاضلی1

شهید  حسن شادنوش

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1347/01/11        محل تولد: زابل

تاریخ شهادت:    1365/10/04        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

حسن شادنوش1

شهید سید ابوطالب حسینی

نام پدر: سید علی اکبر

تاریخ تولد:         1346/01/22        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/01/21       محل شهادت: فکه

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: بسیج

سید ابوطالب حسینی1

شهید محمد مهدی عباس نژاد

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1347/01/02            محل تولد: سربیشه

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: سلیمانیه

محل دفن: سربیشه

یگان خدمتی: سپاه

محمد مهدی عباس نژاد1