شهید غلامحسین اصیل

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1336/08/24        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1360/02/31       محل شهادت: بستان

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: سپاه

غلامحسین اصیل -0859483339

شهید حسين ابراهيمي

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1334/08/21       محل تولد: سرايان

تاریخ شهادت:    1360/12/18       محل شهادت: چزابه      

محل دفن: سرايان

یگان خدمتی: ارتش

شهید حسین ابراهیمی

شهید رمضان ابراهيم زاده

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1339/02/05       محل تولد: سرايان

تاریخ شهادت:    1361/03/20       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرايان

یگان خدمتی: ارتش

شهید رمضان ابراهیم زاده

شهید سيدقاسم ميرزائي

نام پدر: سيدحسين

تاریخ تولد:         1342/01/22       محل تولد: خورزاد

تاریخ شهادت:    1362/02/17      محل شهادت: فكه

محل دفن: سرايان

یگان خدمتی: بسیج

شهید سید قاسم میرزایی

شهید علي اكبرقربانزاده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1341/08/27       محل تولد: سرايان

تاریخ شهادت:    1363/01/26       محل شهادت: هورالعظيم

محل دفن: سرايان

یگان خدمتی: سپاه

شهید علی اکبر قربان زاده

شهید علي مهدوي

نام پدر: عبداله

تاریخ تولد:         1344/02/01       محل تولد: سرايان

تاریخ شهادت:    1363/12/05       محل شهادت: سومار

محل دفن: سرايان

یگان خدمتی: سپاه

شهید علی مهدوی

شهید محمدآرامش رمضاني

نام پدر: حسين

تاریخ تولد:         1342/02/02       محل تولد: سه قلعه

تاریخ شهادت:    1363/05/30       محل شهادت: نوسود

محل دفن: سرايان

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمد آرامش رمضانی

شهید محمدزرگري

نام پدر: حجي حسين علي

تاریخ تولد:         1344/01/01       محل تولد: سرايان

تاریخ شهادت:    1363/12/05       محل شهادت: سومار

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمد زرگری

شهید حسین رحیمی

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1344/07/10        محل تولد:سرایان

تاریخ شهادت:    1363/12/05       محل شهادت:سومار

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: سپاه

شهید علی رحیمی

شهید علی رحیمی

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1341/01/29       محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1364/11/21      محل شهادت: بوارین

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسین رحیمی

شهید غلامرضا فتاحی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1316/05/19        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1363/02/05       محل شهادت: هور

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: سپاه

شهید غلامرضا فتاحی

شهید سید حمید محبوبی

نام پدر: سید عبدالرحیم

تاریخ تولد:         1346/01/03        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1363/12/22       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید سید حمید محبوبی

شهید علی محمد پور

نام پدر: یحیی

تاریخ تولد:         1341/10/01        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1364/03/31       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: ارتش

شهید علی محمد پور

شهید محمد رضا بابا سلطانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/07/08        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: بوارین

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد رضا بابا سلطانی

شهید محمد میری

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد:         1351/01/01        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1365/01/29       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد میری

شهید علی بهروز

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/03/19        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی بهروز

شهید عباس عدلی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1340/08/15       محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1365/01/03        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید عباس عدلی

شهید حسین صفرپور

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1350/06/03        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1365/11/03       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسین صفرپور

شهید محمود صیفی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/09/15           محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1365/11/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمود صیفی

شهید سید حسن صاعدی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1341/11/07        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1366/01/01        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسن صاعدی

شهید مصطفی شرافت

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/06/12        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1366/06/20       محل شهادت: سردشت

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید مصطفی شرافت زاده

شهید اصغر سمیعی

نام پدر: حجی عبدالله

تاریخ تولد:        1346/07/15        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1366/06/26       محل شهادت: سومار

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: بسیج

شهید اصغر سمیعی

شهید عزیز الله حقدادی

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد:         1322/01/01        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1367/05/11       محل شهادت: غرب

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: جهاد

شهید عزیز اله حقدادی

شهید امان الله محمدی مقدم

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1321/02/08        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1362/03/30       محل شهادت: کردستان

محل دفن: سرایان

یگان خدمتی: ارتش

سردار شهید امان الله محمدی مقدم

شهید حسین برشکی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1343/02/05        محل تولد: قاینات

تاریخ شهادت:   1363/01/06       محل شهادت: مریوان

محل دفن: خنج قاینات

یگان خدمتی: ارتش

شهید حسین برشکی

شهید امین اله ملایی

نام پدر: طاهر

تاریخ تولد:         1342/05/15        محل تولد: سرایان

تاریخ شهادت:    1361/07/30       محل شهادت: سومار

محل دفن: قاینات

یگان خدمتی: سپاه

شهید امین الله ملایی