شهید عبدالله عبداللهی

نام پدر: محمدولی

تاریخ تولد:         1331/00/00        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1362/01/23        محل شهادت: شرهانی

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: سپاه

1357

شهید علی ثنایی

نام پدر: محمدکلوخ

تاریخ تولد:         1340/04/07        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1362/10/14        محل شهادت: دزفول

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: بسیج

151

شهید محمد کاظم عرفانی رحمتی

نام پدر: محمد تقی

تاریخ تولد:         1342/04/02        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1361/06/04       محل شهادت: محور اهواز-خرمشهر

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: بسیج

1174

شهید محمدعلی بخشی

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد:         1342/03/26        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1363/03/26        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: بسیج

1315

شهید رضا اسدالهی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/06/10        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1364/12/07       محل شهادت: سلیمانیه

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: سپاه

1160

شهید حسن نوروزی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/03/17        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1363/12/24       محل شهادت: مهران

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: ارتش

192

شهید محمدعلی درزی زهان

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1345/01/05        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1364/11/26        محل شهادت: فاو

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: بسیج

1374

شهید محمد خدادادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1345/11/03        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1364/11/22        محل شهادت: امالرصاص

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: ارتش

1129

شهید عباس اسدالهی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1345/03/01        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1362/01/02        محل شهادت: شوش

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: بسیج

1222

شهید حسن عباسی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1349/05/02        محل تولد: زهان

تاریخ شهادت:    1366/10/25        محل شهادت: ماووت

محل دفن: زهان

یگان خدمتی: بسیج

1215