شهید افضل حسینی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1350/03/21        محل تولد: روستای منجیکو بخش درح

تاریخ شهادت:    1365/06/12        محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: شهر درح

یگان خدمتی: بسیج

افضل حسینی1

شهید حبیب الله رضائی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/06/30        محل تولد:کلاته شب

تاریخ شهادت:    1362/05/14        محل شهادت: جبهه مهران

محل دفن: شهر درح

یگان خدمتی: بسیج

حبیب الله رضایی1

شهید علی اکبر اسراری

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1347/02/10        محل تولد: شهر درح

تاریخ شهادت:    1366/04/11        محل شهادت: مائوت

محل دفن: شهر درح

یگان خدمتی: سپاه

علی اکبر اسراری1

شهید علی اکبر خواجه محمدی

نام پدر: شاه پسند

تاریخ تولد:         1343/11/01      محل تولد:شهر درح

تاریخ شهادت:    1361/02/29        محل شهادت: ایستگاه حسینیه اهواز

محل دفن: شهر درح

یگان خدمتی: سپاه

علی اکبر خواجه محمدی1

شهید علی اکبر محمودی درح

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1342/09/03        محل تولد: شهر درح

تاریخ شهادت:    1362/11/19        محل شهادت: ارتفاعات بیات

محل دفن: شهر درح

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

علي اكبر محمودي1

شهید محمد باقری درح

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1339/05/01        محل تولد: شهر درح

تاریخ شهادت:    1359/09/08        محل شهادت: اهواز

محل دفن: شهر درح

یگان خدمتی: سپاه

محمد باقری درح1

شهید اسدالله احراری

نام پدر: زهیر

تاریخ تولد:         1342/08/06        محل تولد: شهر درح

تاریخ شهادت:    1360/11/18        محل شهادت: تنگه چذابه

محل دفن: بهشت رضامشهد

یگان خدمتی: بسیج

اسداله احراری1