شهید غلامرضا آبدار

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1342/06/01       محل تولد: خراسان رضوی  زاوه دولت آباد

تاریخ شهادت:    1361/01/03       محل شهادت: تنگه چزابه

محل دفن: گلزار شهدای شهر خوسف

یگان خدمتی: بسیج

523غلامرضا آبدار

شهید محمد امانداد

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1332/03/03        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1367/05/16       محل شهادت: سقز

محل دفن: گلزار شهدای شهر خوسف

یگان خدمتی: بسیج

414محمد امانداد

شهید محمدعلی حمامی

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد:         1345/04/20        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1365/06/12       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای شهر خوسف

یگان خدمتی: سپاه

159محمّدعلي حمامي

شهید مهدی خواجوی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1342/10/12        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1362/11/04       محل شهادت: پاسگاه قرقری

محل دفن: گلزار شهدای شهر خوسف

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

758شهید مهدی خواجوی

شهید غلامرضا ضابطی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1341/07/22        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1364/06/24       محل شهادت: شمالغرب حصاروست

محل دفن: شهر خوسف- باغان(مقبره ابن حسام)

یگان خدمتی: ارتش

علی اکبر ضابطی

شهید سید عبدالکریم عبادی

نام پدر: سید احمد

تاریخ تولد:         1348/02/18        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1365/04/13       محل شهادت: مهران(قلاویزان)

محل دفن: شهر خوسف-باغان (مقبره ابن حسام)

یگان خدمتی: بسیج 

308سيّد عبد الكريم عبادي

شهید حسن فنودی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/01/01        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1364/12/05        محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای شهر خوسف

یگان خدمتی: بسیج

317حسن فنودي

سردارشهید محمد قهرمان

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1339/07/12        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1364/11/22        محل شهادت: فاو

محل دفن: شهر خوسف(قبرستان قدیم)

یگان خدمتی: سپاه

58شهید محمد قهرمان

شهید محمدرضا مظهری

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1341/02/12        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1362/08/28        محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهدای شهر خوسف

یگان خدمتی: بسیج

410محمد رضا مظهري

شهید عباسعلی نجفی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1339/08/28        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1366/03/01        محل شهادت: ماووت

محل دفن: گلزار شهدای شهر خوسف

یگان خدمتی: بسیج

356عباسعلي نجفي

شهید محمدرضا نصرالهی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1341/09/05        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1362/03/14        محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای شهر خوسف

یگان خدمتی: ارتش

724محمد رضا نصر اللهي

شهید عیدمحمد هادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1343/11/02        محل تولد: خوسف

تاریخ شهادت:    1362/08/26        محل شهادت: مهران (قلاویزان)

محل دفن: گلزار شهدای شهر خوسف

یگان خدمتی: بسیج

424عيد محمدي هادي

شهید محمدعلی یعقوبی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1345/10/20        محل تولد: خوسف(جومیان)

تاریخ شهادت:    1365/02/25        محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: شهر خوسف(جومیان)

یگان خدمتی: سپاه

157محمّد علي يعغوبي

شهید ابراهیم یوسفی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1341/07/01        محل تولد: خوسف(سرپرچ)

تاریخ شهادت:    1361/03/02        محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: شهر خوسف (سرپرچ)

یگان خدمتی: ارتش

647شهید ابراهیم یوسفی