شهید محمد بذرافشان

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد:         1343/02/24        محل تولد: خضری

تاریخ شهادت:    1362/12/03       محل شهادت: شرق بصره

محل دفن: خضری

یگان خدمتی: ارتش

48

شهید محمد عبدی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1347/09/01        محل تولد: خضری

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: خضری

یگان خدمتی: بسیج

292

شهید  محمد حسین صفری

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1342/10/18        محل تولد: خضری

تاریخ شهادت:    1363/02/09       محل شهادت: کوشک

محل دفن: خضری

یگان خدمتی: ارتش

16

شهید صفر کمالی

نام پدر: مراد

تاریخ تولد:         1347/04/02        محل تولد: خضری

تاریخ شهادت:    1365/10/21       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: خضری

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید  علی داودی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1348/07/01        محل تولد: خضری

تاریخ شهادت:    1365/11/08        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: خضری

یگان خدمتی: بسیج

265

شهید علی  ولی زاده

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1331/02/03        محل تولد: خضری

تاریخ شهادت:    1364/11/22        محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: خضری

یگان خدمتی: بسیج

367

شهید علی  کفاشی

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1346/01/01        محل تولد: دشت بیاض

تاریخ شهادت:    1365/10/04        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: دشت بیاض

یگان خدمتی: سپاه

38

شهید محمد علی زاهدی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1344/12/13        محل تولد: گلبیز

تاریخ شهادت:    1366/07/24        محل شهادت: بانه

محل دفن: خضری

یگان خدمتی: ارتش

263

شهید رضا صالحی

نام پدر: محمد قلی

تاریخ تولد:         1381/11/05        محل تولد: دشت بیاض

تاریخ شهادت:    1366/05/09        محل شهادت: مکه مکرمه

محل دفن: دشت بیاض

یگان خدمتی: زائر خانه خدا

65

شهید محمد محسنی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1335/08/14        محل تولد: دشت بیاض

تاریخ شهادت:    1361/08/07        محل شهادت: کوشک

محل دفن: مشهد – بهشت رضا

یگان خدمتی: ارتش

196

شهید علی اکبر ابوترابی بیناباج

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1320/12/23        محل تولد: خضری – بیناباج

تاریخ شهادت:    1363/02/09        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: خضری- (گلزار شماره 2)

یگان خدمتی: بسیج

148

شهید محسن ایرانی

نام پدر: محمد عظیم

تاریخ تولد:         1349/01/02        محل تولد: خضری

تاریخ شهادت:    1365/11/12        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: خضری (گلزار شماره 2)

یگان خدمتی: بسیج

8

شهید حسین رعنایی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/07/15        محل تولد: خضری

تاریخ شهادت:    1365/01/20        محل شهادت: شرهانی

محل دفن: خضری

یگان خدمتی: ارتش

239