شهید حمزه عابدینی

نام پدر: حاجی

تاریخ تولد:         1338/01/01        محل تولد: حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1365/10/03        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: حاجی آباد

یگان خدمتی: بسیج

1204

شهید رمضان حسنی حاجی آباد

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/10/07        محل تولد: حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1365/10/04        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: حاجی آباد

یگان خدمتی: بسیج

1260

شهید محمد حیدری

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1347/01/10        محل تولد: حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1364/06/12        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: حاجی آباد

یگان خدمتی: بسیج

1245

شهید رحیم الله عطایی

نام پدر: دین محمد

تاریخ تولد:         1346/01/05        محل تولد: حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1380/05/10        محل شهادت: منطقه زیرکوه (درگیری با اشرار)

محل دفن: حاجی آباد

یگان خدمتی: اطلاعات

14

شهید محمد رضا بابک

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1355/06/10        محل تولد: حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1383/06/20        محل شهادت: منطقه زیرکوه (درگیری با اشرار)

محل دفن: حاجی آباد

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

1278