شهید جاویدالاثر مهدی ابراهیم زاده

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1343/06/18       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/08/12       محل شهادت: شوش

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

1شهيد مهدي ابراهيم زاده

شهید جاویدالاثر احمد ابراهیمی

نام پدر: محمد صادق

تاریخ تولد:         1341/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/11/17       محل شهادت: سومار

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ………..

شهید احمد ابراهیمی-min

شهید محمد ابراهیمی

نام پدر: محمد صادق

تاریخ تولد:         1343/05/27       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/25       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن:  گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمد ابراهیمی-min

شهید مهدی ابراهیمی گیو

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/08/25       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/04/15       محل شهادت: مهران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید مهدی ابراهیمی-min

شهید محمد ابوترابی

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد:         1341/05/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/04/16       محل شهادت: منطقه هماکوه افغانستان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

7شهید محمد ابوترابی

شهید محمدرضا  ابوترابی

نام پدر: رجب علی

تاریخ تولد:         1348/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1373/10/08       محل شهادت: منطقه دهسلم نهبندان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهیدمحمدرضا ابوترابی-min

شهید علی اخوت گیوشاد

نام پدر: کلوخ محمد

تاریخ تولد:         1347/03/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/09/11       محل شهادت: شوش

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

علی اخوت گیوشادی-min

شهید مهدی اربابی

نام پدر: شیخ محمد علی

تاریخ تولد:         1306/09/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1373/03/30       محل شهادت: انفجار حرم امام رضا (ع)

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: زائر امام رضا (ع)

461حاج مهدي اربابي

شهید شهاب الدین  اربابی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد:         1343/02/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1370/10/17       محل شهادت: دلگان ایرانشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: جهادگر

شهید شهاب الدین اربابی-min

شهید ابراهیم اسپکی

نام پدر: رستم

تاریخ تولد:         1339/01/08       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/10/07       محل شهادت: ماهوت

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید ابراهیم اسپکی-min

شهید محمد  استادی عیلکی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1306/09/06       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد استاد عیلکی-min

شهید یعقوب  استانستی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/01/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1372/11/13       محل شهادت: جاده زاهدان – خاش

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: مردمی

شهید یعقوب استانستی-min

شهید هادی اسدالهی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1335/08/02       محل تولد: بیرجند(چک نوزاد)

تاریخ شهادت:    1363/05/28       محل شهادت: ارومیه

محل دفن: شهر بیرجند (مزارشهدای دره شیخان)

یگان خدمتی: بسیج

226هادي اسد اللهي

جانبازوآزاده شهید یحیی اسدزاده

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1341/04/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1381/04/27       محل شهادت: مشهد (بر اثر جراحات بجامانده ازدوران اسارت) 

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

805يحيي اسدزاده

شهید محمدعلی اسماعیلی

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1340/10/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/06/10       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمد علی اسماعیلی-min

شهید احمد اشرفی پور

نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد:         1345/06/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/01/24       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

239احمد اشرفي پور

شهید جاوید الاثر مجید اعتمادی نیا

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد:         1345/01/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/04/27       محل شهادت: عین خوش

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

مجید اعتمادی نیا

شهید یاسر اکبرزاده

نام پدر: عیسی

تاریخ تولد:         1360/06/30       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1380/02/31       محل شهادت: کوه سرخ کاشمر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

752شهيد ياسر اكبرزاده

شهید جاویدالاثر غلامحسین اکبری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1338/05/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/08/20       محل شهادت: شوش

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

899شهید غلامحسین اکبری

شهید حسن الوندی

نام پدر: برات اله

تاریخ تولد:         1361/06/29       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1382/01/13       محل شهادت: کهنوج

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

906شهید حسن الوندی

شهید علی امیرآبادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1323/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1360/06/18       محل شهادت: غرب کشور

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید علی امیر آبادی-min

شهید محمد امیرآبادی زاده

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1337/03/14       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد امیر آبادی زاده-min

شهید حسین ایوبی

نام پدر: مرادعلی

تاریخ تولد:         1344/01/21       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

586حسين ايوبي

سردار شهید محمدجواد آخوندی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد:         1338/02/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/16       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

1001079محمد جواد آخوندي

شهید غلامحسین آذیر

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1333/03/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1359/01/26       محل شهادت: اهواز

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید غلامحسین آذیر-min

شهید حمیدرضا بااطمینان

نام پدر: رجب علی

تاریخ تولد:         1344/08/20       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: سلیمانیه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید حمید رضا با اطمینان-min

شهید محمدمهدی  بادی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1343/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/30       محل شهادت: مهران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

231محمد مهدي بادي

شهید محمدحسین بخشی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:          1352/01/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1372/09/18       محل شهادت: سیستان و بلوچستان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

شهید محمد حسین بخشی-min

شهید غلامعلی بذرافکن

نام پدر: جسین

تاریخ تولد:         1341/02/28       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید غلامعلی بذرافکن-min

شهید محمد بذرافکن

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/11/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/06/12       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد بذرافکن-min

شهید جاویدالاثر غلامحسین براتی روبیات

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1344/03/02        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

246غلامحسين براتي رو بيات

شهید محمد براتی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1343/05/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد براتی-min

شهید علی برازنده مقدم

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:          1338/06/20       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/05/01       محل شهادت: غرب

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: جهادگر

شهید علی برازنده مقدم-min

شهید حسین برزگران

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:          1345/01/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/05/05       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسین برزگران-min

شهید حسین برگی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1327/12/09       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1359/09/26       محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

7حسين برگي

شهید مرتضی بصیری پور

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد:          1365/02/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1397/01/20       محل شهادت: سوریه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۰_۱۰-۴۰-۰۰

شهید  رمضان بنی اسدی

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1348/12/01        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/31        محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید رمضان بنی اسدی-min

شهید  محمدعلی  بنی اسدی مقدم

نام پدر: قربان

تاریخ تولد:         1321/12/03        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/03        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهیدمحمد علی بنی اسدی مقدم-min

شهید ابوالفضل بنیابی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1367/06/28        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1391/04/07        محل شهادت: خانلیلی کرمانشاه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

شهید ابوالفضل بنیانی-min

شهید غلامعلی بنیابی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/11/07        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/03/02        محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

شهید غلامرضا بنیانی-min

شهید مجید بهلگردی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1349/07/01        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/01/16        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: بسیج

243مجيد بهلگردي

شهید محمدرضا بهمن آبادی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1340/01/01        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/18        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد رضا بهمن آبادی-min

شهید ابوالفضل بیجاری

نام پدر: اسمعیل

تاریخ تولد:         1347/05/15        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/08/21        محل شهادت: بانه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

شهید ابوالفضل بیجاری-min

شهید غلامحسین پاکنهاد

نام پدر: نخی محمد

تاریخ تولد:         1341/03/25        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/03        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید غلامحسین پاکنهاد-min

شهید محمود پورسا

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1335/01/10        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/02/27        محل شهادت: منطقه خرمشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: بسیج

245محمود پورسا

شهید محمد علی پیشکار

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1345/05/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/01       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

786شهید محمد علی پیشکار

شهیده طوبی تاجریزی

نام پدر: عبداله

تاریخ تولد:         1314/02/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/05/09       محل شهادت: مکه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: زائر خانه خدا

847شهيده طوبي تاجريزي

شهید اکبر تک خارانی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1364/02/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1384/01/27       محل شهادت: راور کرمان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

810اكبر تكخاراني

شهید مسعود تواضع

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1342/08/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/19       محل شهادت: منطقه آبادان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: ارتش

787شهید مسعود تواضع

شهید محمد توکلی اناران

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1340/11/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/11/23       محل شهادت: فاو

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

10محمد توكلي اناران

شهید علیرضا تیمورپور

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1340/01/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/09/26       محل شهادت: سفیدآبه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

788شهید علیرضا تیمورپور

شهید ابوالقاسم تیموری نژاد

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1329/09/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/05/09       محل شهادت: مکه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: زائر خانه خدا

439شهید ابوالقاسم تیموری نژاد

شهید محمد علی ثقفی

نام پدر: نصرت الله

تاریخ تولد:         1346/04/19       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمد علی ثقفی-min

شهید علیرضا جان برکف

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/04/29       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: لوح یادبود گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهی علیرضا جان برکف-min

شهید حسن جاویدپور

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1359/03/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1389/06/03       محل شهادت: حیدرآباد نهبندان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسن جاوید پور-min

شهید محمود جلیلی

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1341/01/25       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/09/20       محل شهادت: میرجاوه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

789شهید محمود جلیلی

شهید غلامرضا جمادی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1334/03/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1360/06/11       محل شهادت: سر پل ذهاب

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید غلامرضا جمادی-min

شهید فرج الله جمشیدی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1353/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1380/12/15       محل شهادت: شرق کشور

محل دفن: لوح یادبود گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید فرج اله جمشیدی-min

شهید جواد جهاندیده

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/02/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید جواد جهاندیده-min

شهید محمد چاحوضی

نام پدر: نیاز علی

تاریخ تولد:         1341/01/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1360/10/07       محل شهادت: کرخه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد چاه حوضی-min

شهید عبدالرحمن چوپانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1348/02/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/12       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید عبدالرحمن چوپانی-min

شهید رضا چهکندی نژاد

نام پدر: رسول

تاریخ تولد:         1342/04/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/06/17       محل شهادت: کامیاران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید رضا چهکندی نژاد-min

شهید محمد چهکندی نژاد

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1343/06/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/08/02       محل شهادت: ابوغریب

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد چهکندی نژاد-min

شهید محمدرضا چهکندی نژاد

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1346/08/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/01/16       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمدرضا چهکندی نژاد-min

شهید مهدی چهکندی نژاد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/03/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/12/06       محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید مهدی چهکندی نژاد-min

شهید حسن حاجی پور

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1344/01/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/02/03       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسن حاجی پور-min

شهید عباس حسن زاده

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/03/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/05/20       محل شهادت: قلاویزان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

1258عباس حسن زاده

شهید علی اکبر حسن زاده

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد:         1350/02/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/05/05       محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید علی اکبر حسن زاده-min

شهید سید علیرضا حسنی

نام پدر: سید حسین

تاریخ تولد:         1339/04/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: اروندرود

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

845شهید سید علیرضا حسنی

شهید حسین حسنی

نام پدر: قربان

تاریخ تولد:         1348/01/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/09/30       محل شهادت: فکه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

شهید حسن حسینی-min

شهید سیدرضا حسین پور

نام پدر: سیدمحمد

تاریخ تولد:         1346/08/12       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/15       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

سید رضا حسین پور

سردار شهید  محمد حسن حسین زاده

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1342/08/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/11/22       محل شهادت: فاو

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

18محمدحسن حسين زاده

شهیدجاویدالاثر  رجب حسین زاده

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/01/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/06/17       محل شهادت: مهران

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

860رجب حسين زاده

شهید پرویز حسینی

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد:         1324/03/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1357/11/05       محل شهادت: مسیر منصورآباد-بیرجند

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: نیروی مردمی (شهید انقلاب)

426پرويز حسيني

شهید سیدعلی حسینی

نام پدر: سیدحسن

تاریخ تولد:         1320/09/27       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/02/29       محل شهادت: مسیر ایرانشهر-چابهار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای متفرقه)

یگان خدمتی: نیروی مردمی

434سيد علي حسيني

شهیدجاویدالاثر  سید ابوطالب حسینی

نام پدر: سید علی اکبر

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/01/21       محل شهادت: فکه

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند -قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

868شهيد سيد ابوطالب حسيني

شهید محمدرضا حکمت

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1349/04/12       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد رضا حکمت-min

شهید علی حیدرپور

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1342/01/12       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/10/04       محل شهادت: سقز

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

745شهید علی حیدر پور

شهید سید محمد خاتمی

نام پدر: سید عبدالحسین

تاریخ تولد:         1336/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1360/03/23       محل شهادت: دارخویین

محل دفن: لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند –قطعه یک

یگان خدمتی: جهادگر

838سيد محمد خاتمي

شهید سید سعید خاتمی

نام پدر: سید عبدالحسین

تاریخ تولد:         1343/10/29       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/16       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

264شهید سید سعید خاتمی

شهید محمد تقی خاکشور

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1339/03/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1357/10/10       محل شهادت: بیرجند

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: نیروی مردمی (شهید انقلاب)

262محمدتقي خاكشور

شهید محسن خالقی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1341/01/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محسن خالقی-min

شهید عبدالرضا خامسان

نام پدر: محسن

تاریخ تولد:         1342/04/26       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/02/20       محل شهادت: ایستگاه حسینیه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید عبدالرضا خامسان-min

شهید کاظم خائف

نام پدر: محمد رضا

تاریخ تولد:         1337/02/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: کرخه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

20كاظم خائف

شهید محمد رضا خزاعی

نام پدر: قاسم علی

تاریخ تولد:         1334/01/11       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1359/08/04       محل شهادت: جاده قوچان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمدرضا خزاعی-min

شهید علیرضا خسروی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1349/01/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1383/06/17       محل شهادت: مرز شیلر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید علیرضا خسروی-min

شهید حمید رضا خسروی بیژائم

نام پدر: ذال

تاریخ تولد:         1344/06/25       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/03       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

شهید حمیدرضا خسروی بیژائم-min

شهید منوچهر خسروی

نام پدر: عطا

تاریخ تولد:         1345/03/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1369/03/19       محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

شهید منوچهر خسروی-min

شهید حسن خطی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1347/09/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/12/23       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسن خطی-min

شهید محمد علی خطیب

نام پدر: محمدباقر

تاریخ تولد:         1345/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/01/27       محل شهادت: فاو

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

480محمد علي خطيب

شهید علیرضا خونیکی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1335/07/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/08/03       محل شهادت: بانه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

428شهید علیرضا خونیکی 007

شهید غلامحسین دادی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1334/03/20       محل تولد: شاهرخت

تاریخ شهادت:    1365/04/14       محل شهادت: مرز شرقی (هما کوه)

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید غلامحسین دادی-min

شهید حسین دره کی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1340/05/25       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/12/19       محل شهادت: بانه

محل دفن: بیرجند (خیابان پاسداران – روبروی گلزار شهدای گمنام)

یگان خدمتی: ارتش

700شهید حسین دره گی 001

شهید محمد درویشی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1340/02/08       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/16       محل شهادت: کردستان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمد درویشی-min

شهید محمدسعید درویشی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1338/06/17       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

267شهيد درويشي

شهید سید احمد دستگردی

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1343/03/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/21       محل شهادت: نوار مرزی گزیک

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

744شهيد سيد احمد دستگردي

شهیدجاویدالاثر غلامرضا دستگردی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/01/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/08/11       محل شهادت: آبادان

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

819شهید غلامرضا دستگردی

شهید زین العابدین دقتی پور

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1346/12/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/03       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

269زين العابدين دقتي پور

شهیدجاویدالاثر  ابراهیم دقیق

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/01/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/04/21       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

ابراهیم دقیق

شهید محمد رضا دیمه

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/02/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/02/14       محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمدرضا دیمه-min

سردارشهیدجاویدالاثر  محمد دهقانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/01/16       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

53شهيد محمد دهقاني

شهید محمد رضا ذقنی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد:         1346/08/11       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/04/14       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

123شهید محمد رضا ذقنی

شهید هادی راستگو مقدم

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1345/03/26       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: محور آبادان – ماهشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید هادی راستگو مقدم-min

شهید محمد علی راستگو مقدم

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1312/07/21       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1357/08/28       محل شهادت: بیرجند

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: نیروی مردمی (شهید انقلاب)

273محمدعلي راستگومقدم

شهید علی رجبی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1350/07/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1370/03/21       محل شهادت: محور رشیدید

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

704شهيد علي رجبي

سردارشهید  دکتر سید احمد رحیمی

نام پدر: سید محمدرضا

تاریخ تولد:         1338/01/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/01/24       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

21سيد احمد رحيمي

شهید سید علیرضا رحیمی

نام پدر: سید محمدرضا

تاریخ تولد:         1344/06/29       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/07/29       محل شهادت: میمک

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید سید علیرضا رحیمی-min

شهیدجاویدالاثر محمد مهدی رخشانی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1343/06/06       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/03/17       محل شهادت: زبیدات

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

شهید جلیل رخشانی

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1353/05/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1391/04/07       محل شهادت: جلگه نیشابور (توسط اشرار مسلح)

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: مردمی (معلم)

شهید جلیل رخشانی-min

شهید علی رضایی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1349/11/13       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/03/09       محل شهادت: سلیمانیه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

849شهید علی رضائی

شهید قاسم رضایی بورنگ

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1349/10/13       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/30       محل شهادت: ……..

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید قاسم رضایی بورنگ-min

سردارشهید صفر علی رضایی

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1338/12/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/05/06       محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

24صفر علي رضايي

شهید سید حسن رضوی

نام پدر: سیدحسین

تاریخ تولد:         1343/06/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/11/15       محل شهادت: کنارک عراق

محل دفن:  گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید سید حسن رضوی-min

شهید سید رحیم رضوی

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1342/08/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/09/27       محل شهادت: سلیمانیه عراق

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید سید رحیم رضوی-min

سردارشهید سید مهدی رضوی

نام پدر: سید رضا

تاریخ تولد:         1341/03/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/12/27       محل شهادت: سیستان و بلوچستان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

25سيد مهدي رضوي

شهید سیدعلی رضوی نژاد

نام پدر: سیدخلیل

تاریخ تولد:         1345/10/20       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/31       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید سید علی رضوی نژاد-min

شهیدجاویدالاثر محمد رفیعی

نام پدر: امان الله

تاریخ تولد:         1344/04/24       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/03/04       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

821محمد رفيعي بهلجرد

امیرخلبان شهید محمد حسین رئوفی فرد

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد:         1334/07/09       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1358/12/10       محل شهادت: بانه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

630شهید محمد حسین رئوفی فرد

شهید رمضان ریز آبی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/01/11       محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید رمضان زیرآبی-min

شهید سید علی راشدی

نام پدر: سید حسین

تاریخ تولد:         1335/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1359/09/19       محل شهادت: آبادان

محل دفن: تهران (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

529سيد علي راشدي

شهید حسن زارعی نودر

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/01/16       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1380/02/15       محل شهادت: شرق کشور

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسن زارعی نوذر-min

شهید علیرضا زاهدی پور

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1339/11/12       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1378/02/02       محل شهادت: ……….

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

750شهید علیرضا زاهدی پور

شهید محمود زحمتکش

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/12/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/11/02       محل شهادت: بانه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمود زحمتکش-min

شهید محمدرضا زرگر

نام پدر: حاجی علی اکبر

تاریخ تولد:         1329/07/25       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/19       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

571محمد رضا زرگر

شهید محمود زنگویی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1359/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1389/02/16       محل شهادت: هنگ مرزی گزیک

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

999 شهید محمود زنگویی

شهید محمود زنگویی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1340/06/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: کرخه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

27محمودزنگويي

شهید محمد زنگویی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1338/01/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1359/11/10       محل شهادت: آبادان – ماهشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد زنگویی-min

شهید محمد زواری

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1348/02/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: سلیمانیه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد زواره-min

شهیدجاویدالاثر علیرضا زینلی

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/24       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

705 عليرضا زينلي

شهید رضا زینلی

نام پدر: نوروز

تاریخ تولد:         1345/04/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/12/12       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید رضا زینلی-min

شهید غلامرضا سازنده

نام پدر: فلک ناز

تاریخ تولد:         1346/03/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید غلامرضا سازنده-min

شهید محمد علی سالاری

نام پدر: عباسقلی

تاریخ تولد:         1338/01/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/29       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

494شهید محمد علی سالاری

شهید اسد سبزاری

نام پدر: پرویز

تاریخ تولد:         1344/11/20       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/08/28       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید اسدالله سبزواری-min

شهید مهرداد سبزبان

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/07/20       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1370/06/26       محل شهادت: زاهدان – محور پاسگاه کوله سنگی

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

771شهید مهرداد سبزیان

شهید حسن سبزه جو

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1356/06/08       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1388/10/22       محل شهادت: بیرجند – ارتفاعات بوشاد

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

حسن سبزه جو

شهید محمد رضا سبزه کار

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1343/06/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/05/11       محل شهادت: سردشت

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد سبزه کار-min

شهید عباسعلی سلمانی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1345/03/16       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/09/05       محل شهادت: سردشت

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید عباسعلی سلمانی-min

شهید علیرضا سموئی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1342/01/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/05/17       محل شهادت: قلاویزان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علیرضا سموئی-min

شهید مجید سنجری

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1355/02/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1375/05/25       محل شهادت: پیرانشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید مجید سنجری-min

شهیدجاویدالاثر محمد رضا سنچولی

نام پدر: بدیل

تاریخ تولد:         1346/01/22       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/08/03       محل شهادت: سومار

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

833محمد رضا سنچولي

شهید علی سندروس

نام پدر: فرامرز

تاریخ تولد:         1343/02/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1357/11/07       محل شهادت: بیرجند

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: مردمی (شهید انقلاب)

369شهيد علي سندروس

شهید علیرضا سورگی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1343/12/08       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی رضا سورگی-min

شهید محمد مهدی سیاسی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1340/11/19       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/09/20       محل شهادت: میرجاوه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

791شهید محمد مهدی سیاسی

شهید علی شبانی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/12/23       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی شبانی شوکت آباد-min

شهید علیرضا شبانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1347/06/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/12/05       محل شهادت: مریوان

محل دفن: شهر بیرجند (مزار شهدای دره شیخان)

یگان خدمتی: بسیج

850عليرضا شباني

شهید محمدرضا شبانی

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1340/05/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد رضا شبانی-min

شهید محمد شخمگر

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1340/02/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/08/14       محل شهادت: بیرجند (عوارض ناشی از جنگ)

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: بسیج

287محمدشخمگر

شهید غلامرضا شریفی پناه

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1323/07/07       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

288غلامرضا شريفي پناه

شهید امیرمسعود شعاعی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1347/12/07       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/31       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: بسیج

375امير مسعود شعاعي

شهید حسین شکمبرآبادی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1342/03/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/01/11       محل شهادت: جاده آبادان – ماهشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسین شکم برآبادی-min

شهید حسین شهابادی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1345/01/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/06/14       محل شهادت: کامیاران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسین شه آبادی-min

شهید محمد شهاب

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1333/07/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/11/22       محل شهادت: فاو

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

293محمد شهاب

شهید محمد مهدی شهپر

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1340/11/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1360/04/16       محل شهادت: محور آبادان – ماهشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد مهدی شهپر-min

شهید محسن شهپر

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1247/06/11       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/03/25       محل شهادت: قلاویزان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محسن شهپر-min

شهید مهدی صادقی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1251/06/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1388/03/07       محل شهادت: زاهدان (انفجار در مسجد علی ابن ابیطالب)

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: مردمی (معلم)

مهدی صادقی

شهید حمید رضا صالح پور

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1341/09/14       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/08/25       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید حمیدرضاصالح پور-min

شهید علی صالحی ماهیرود

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1346/05/07       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1378/08/14       محل شهادت: تربت جام – مرز هریرود

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

72شهید علی صالحی ماهیرود

شهیدجاویدالاثر پرویز صبریان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1343/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید مهدی صبور

نام پدر: علی مدد

تاریخ تولد:         1345/09/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/05/14       محل شهادت: قلاویزان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید مهدی صبور-min

شهید پرویز صحراگرد

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1344/10/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/09/09       محل شهادت: کوشک

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید پرویز صحراگرد-min

شهید مهدی صغیری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/05/14       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/11/20       محل شهادت: عین خوش

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید مهدی صغیری-min

شهید احمد صفایی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1333/06/24       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/10/29       محل شهادت: ماهوت

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

299شهيد احمد صفائي

شهید محمد حسین صفایی زاده

نام پدر: محمدناصر

تاریخ تولد:         1339/10/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/02/15       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد حسین صفایی زاده-min

شهید علی صمدیان

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/08/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/04/11       محل شهادت: مهران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

298علي صمديان

شهید احمد صمیمی ترک

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/01/24       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/29       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

29شهید احمد صمیمی ترک

شهید عیسی ضیاء

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/03/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/11/01       محل شهادت: مهران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

626عيسي ضياء 001

شهید علی ضیاء

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1342/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/06/05       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

642علي ضيا 001

شهید علیرضا ضیاء

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد:         1343/06/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/09/06       محل شهادت: مهران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

133عليرضا ضيا

شهید محمد طالبی

نام پدر: محمدکلوخ

تاریخ تولد:         1340/02/10       محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1364/12/06       محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد طالبی-min

شهید ابوالفضل طیبی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1344/01/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/02/27       محل شهادت: سردشت

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید ابوالفضل طیبی-min

شهید علیرضا طیبی نژاد

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1342/08/07       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/02/20       محل شهادت: پادگان حمیدیه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علیرضا طیبی نژاد-min

شهیدجاویدالاثر محمود طیبی نژاد

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1345/03/12       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/01/01       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

970محمودطيبي نژاد

شهید محمدرضا ظهوری

نام پدر: میرزا علی اکبر

تاریخ تولد:         1342/09/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/06/18       محل شهادت: سردشت

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: ارتش

613شهید محمد رضا ظهوری

شهید محمد عابدینی

نام پدر: محمد امیر

تاریخ تولد:         1347/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/08/15       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

50شهید محمد عابدینی 033

شهید محمد عباسی

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1339/01/09       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/12/07       محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد عباسی-min

شهید محمدسعید عباسی

نام پدر: محمدباقر

تاریخ تولد:         1349/11/25       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/12/18       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید ابراهیم عباسی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1353/03/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1391/02/24       محل شهادت: محور ایرانشهر- چابهار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سرباز گمنام امام زمان

شهید ابوالفضل عباسی-min

شهیدجاویدالاثر غلامحسین عربی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/00/00       محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: شرق بصره

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

10

شهیدجاویدالاثر  عزیز عزیزی

نام پدر: یارمحمد

تاریخ تولد:         1340/00/00       محل تولد: گزیک

تاریخ شهادت:    1359/09/07       محل شهادت: خلیج فارس

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

عزیز-عزیزی

شهید سیدرضا علمدار

نام پدر: حسین آقا

تاریخ تولد:         1342/02/07       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

505سید رضا علمدار

شهید داود علی آبادی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/11/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/04/13       محل شهادت: مهران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

844شهید داوود علی آبادی

شهید علیرضا علی آبادی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1352/03/18       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1376/02/31       محل شهادت: محور زاهدان- خاش

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سرباز گمنام امام زمان

شهید علیرضا علی آبادی-min

شهید جواد علی آبادی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1348/02/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/11/19       محل شهادت: بیرجند

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

309شهید جواد علی آبادی

شهیدجاویدالاثر  اکبر عنایتی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/04/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/31       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

884شهيد اكبر عنايتي

شهید سیدمهدی عندلیب مقدم

نام پدر: سیدمحمدعلی

تاریخ تولد:         1330/03/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/05/09       محل شهادت: مکه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: زائر خانه خدا

846شهید حاج سید مهدی عندلیب مقدم

شهید سید فخرالدین عمادی

نام پدر: سیدرحیم

تاریخ تولد:         1348/06/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/01/12       محل شهادت: حلبچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

306سيّد فخرالدين عمادي

سردارشهید ابراهیم غلامی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1341/10/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1398/07/06       محل شهادت: اشنویه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

4011812_939

شهید غلامرضا فارابی

نام پدر: ذبیح الله

تاریخ تولد:         1340/07/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/01/02       محل شهادت: بانه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد رضا فارابی-min

شهید حاج شیخ احمد قاینی نجفی فاضل

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1321/11/23       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/08/29       محل شهادت: بانه

محل دفن: لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

326احمد قاینی نجفی فاضل

شهید سیداحمد فاطمی

نام پدر: سید ابراهیم

تاریخ تولد:         1350/05/13       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1376/11/30       محل شهادت: دیگ رستم

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

802سيد احمد فاطمي

سردارشهید محمدحسن فایده

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1338/12/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/01/24       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

32محمد حسن فايده

شهیدجاویدالاثر  علی فرامرزی چک

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/01/01       محل تولد: چک نوزاد

تاریخ شهادت:    1367/04/21       محل شهادت: فکه

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

علی-فرامرزی

شهیدجاویدالاثر محمد هادی فرخی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد:         1324/06/28       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/11/03       محل شهادت: کوشک

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

559محمد هادي فرخي

شهیدجاویدالاثر  مهدی فروزان فر

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/06/20       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/08/10       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

940شهید مهدی فروزانفر

شهید علی فروغی نیا

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1345/10/14       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/12/16       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند ( قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

314علي فروغي نيا

شهید محمد رضا فرهادی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1346/04/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/03/05       محل شهادت: فاو

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند ( قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد رضا فرهادی-min

شهید علی فلکی

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1347/01/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: منطقه عملیات رمضان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند ( قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی فلکی-min

شهید مصطفی فیروزی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1366/07/20       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1388/11/10       محل شهادت: منطقه دیهوک طبس

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند ( قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

994 شهید مصطفی فیروزی

شهید فرهاد فیروزی

نام پدر: محمدآقا

تاریخ تولد:         1345/06/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/05/09       محل شهادت: مهران

محل دفن:  گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید فرهاد فیروزی-min

شهید عبدالحسین فیروزی مقدم

نام پدر: اسمعیل

تاریخ تولد:         1341/08/13       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/07/21       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید عبدالحسین فیروزی-min

شهید سید غلامرضا قاسمی

نام پدر: سیدعلی اکبر

تاریخ تولد:         1337/02/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1360/12/29       محل شهادت: شوش

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید سید غلامرضا قاسمی-min

شهید سید علیرضا قاسمی

نام پدر: سیدعلی اکبر

تاریخ تولد:         1347/07/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/06/02       محل شهادت: بانه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید سید علیرضا قاسمی-min

شهید علی اکبر قاسمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1342/09/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: کرخه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی اکبر قاسمی-min

شهیدجاویدالاثر  موسی قاسمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/08/12       محل شهادت: رودماهی زاهدان

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید غلامحسین قاسمی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1342/01/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید غلامحسین قاسمی-min

شهید عباسعلی  قاسمی اول

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1337/10/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/04/11       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی قاسمی اول-min

شهیدجاویدالاثر  غلامحسین قاصدی

نام پدر: برات الله

تاریخ تولد:         1339/03/06       محل تولد: آسیابان

تاریخ شهادت:    1361/08/01       محل شهادت: کرخه نور

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

11

شهید سید علی قالیبافان

نام پدر: سید عبدالرحیم

تاریخ تولد:         1336/12/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/03       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی قالیبافان-min

شهید مهدی قلاسی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1338/09/25       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/29       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید مهدی قلاسی-min

شهید  محمد حسن قلی زاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/05/05       محل شهادت: مهران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

89شهید محمد حسن قلی زاده

شهید هادی کاردیده

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1369/06/31       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1396/09/17       محل شهادت: حیدرآباد نهبندان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

photo_2017-12-09_08-43-29

شهیدجاویدالاثر اسماعیل  کاظمی

نام پدر: الله یار

تاریخ تولد:         1349/01/07       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/08/14       محل شهادت: میمک

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند  – قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

115

شهید علیجان کاظمی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1350/02/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/25       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علیجان کاظمی-min

شهیدجاویدالاثر سید مهدی کاظمی

نام پدر: سید ابوتراب

تاریخ تولد:         1336/02/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/03       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

93

سردارشهید احمد کاووسی نودر

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1337/10/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/10       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

34شهید احمد کاووسی

شهید سیدمحمود کاهنی

نام پدر: سیدمحمد

تاریخ تولد:         1336/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1371/06/09       محل شهادت: ……

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: ارتش

623شهید سید محمود کاهنی

شهید مهدی کدخدایی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/12/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/08/10       محل شهادت: پاسکاه زید

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

مهدی کدخدائی

شهید حسین کرامی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1351/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

332حسين گرامي

شهید احمد کرمانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1342/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/03/04       محل شهادت: کوشک

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید احمد کرمانی-min

شهید محمدرضا کلاته بجدی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1346/04/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/11/29       محل شهادت: طاووسیه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمدرضاکلاته بجدی-min

شهید محمدرضا کلاته بجدی

نام پدر: نظر علی

تاریخ تولد:         1336/09/20       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/16       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: ارتش

331شهید محمد رضا کلاته بجدی -ن.پ (نظر علی

شهید حسن کوشه

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1333/01/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1370/09/10       محل شهادت: جنوب فکه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

شهید حسن کوشه-min

شهید محمود کیوانی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1340/09/20       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1359/11/26       محل شهادت: آبادان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: ارتش

717محمود كيواني

شهید محمدرضا گنجی فرد

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1339/06/08       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمد رضا گنجی فرد-min

شهید محمدرضا گیوشادی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1350/08/12       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1370/03/10       محل شهادت: سیستان و بلوچستان – منطقه چشمه زیارت

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

795شهید محمد رضا گیوشادی

شهید حسین لاهوری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/05/28       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/03/02       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

591حسين لاهوري

شهید احمدعلی لگزایی

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1336/12/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/11/23       محل شهادت: نهر حنین

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

977احمد علی لكزايي

شهید حسن رضا ماژانی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد:         1333/09/08       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/05/02       محل شهادت: جاده اهواز

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

371حسن رضا ماژاني

شهید علیرضا مالکی

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         1340/01/28       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

772شهید علیرضا مالکی

شهید علیرضا مالکی

نام پدر: محمد رضا

تاریخ تولد:         1341/06/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/09/27       محل شهادت: دیواندره

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید علیرضا مالکی-min

شهید موسی محسن زاده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1340/07/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/04/07       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

90شهید موسی محسن زاده

شهیدجاویدالاثر  سید جواد محقق

نام پدر: آقا میرزا ابوالقاسم

تاریخ تولد:         1326/07/24       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/05/02       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

871سيد جواد محقق

شهید محمد هادی محمدپور

نام پدر: رحمن

تاریخ تولد:         1347/07/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

347شهيد محمد هادي محمد پور

شهید رضا محمدی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1313/11/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/09/07       محل شهادت: سنندج

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید رضا محمدی-min

شهید حسن محمدی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/03/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: سلیمانیه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

343حسن محمدي

شهید حسن رضا محمدیان

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1344/03/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/05       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

135حسن رضا محمديان

شهید محمد محمدی زاده

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/05/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/03/14       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمد محمدی زاده-min

شهیدجاویدالاثر غلامحسین محمدی مقدم

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد:         1337/06/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/06/30       محل شهادت: ابوغریب عراق

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

862شهيد غلامحسين محمدي مقدم

سردارشهید محمد محمودی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد:         1341/05/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/02/31       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

42شهید محمد محمودی 004

شهید غلامرضا محمودی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/01/02       محل شهادت: پاسگاه عماد ده

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

743شهید غلامرضا محمودی

شهید محمد امیر مرادی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/01/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1370/05/21       محل شهادت: منطقه میرجاوه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

741 ............محمد امير مرادي

شهید ایوب مرتضوی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1346/07/14       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

344ايوب مرتضوي2

شهید  علی مرکی

نام پدر: کلوخ

تاریخ تولد:         1338/04/29       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/08/17       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی مرکی-min

شهید حمید رضا مساح شوکت آباد

نام پدر: ولی اله

تاریخ تولد:         1345/08/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/12/23       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید حمیدرضا مساح شوکت آبادی-min

شهید حسین مسروری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1356/07/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1388/10/22       محل شهادت: ارتفاعات بوشاد بیرجند

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

996 شهید مسروری

شهید حسین معینی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1348/01/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/08/28       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

843شهید حسین معینی

شهید رضا مقدم پور

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1359/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1381/10/18       محل شهادت: منطقه چاه خرما نهبندان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

85

شهید فریدون مقدوری

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1340/10/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/09/30       محل شهادت: بعلبک لبنان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

86شهید فریدون مقدوری

شهید سیدمحمدحسین ملایی

نام پدر: سید مرتضی

تاریخ تولد:         1361/05/14       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1384/04/11       محل شهادت: منطقه کورین سیستان بلوچستان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

81

شهید علیرضا ملی

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/10       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

117شهید علیرضا ملی

شهید علیرضا منجگانی

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1342/11/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/09/10       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

792شهید علیرضا منجگانی

شهید مهدی مودی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1369/05/18       محل شهادت: کردستان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

561مهدي مودي

شهیدجاویدالاثر  سید حسن موسوی رستگار

نام پدر: سید حسین

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/10/09       محل شهادت: خاک عراق

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ……..

875شهید سید حسن موسوی رستگار

شهید حسین میابادی

نام پدر: نوروز

تاریخ تولد:         1337/12/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/01/25       محل شهادت: منطقه فنوج ایرانشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: ارتش

766شهید حسین میابادی

شهید محمد حسین میخوش

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1348/02/14       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/01/01       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

شهید محمدحسین میخوش-min

شهید محمد علی میرزایی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1346/05/17       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/03       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد علی میرزائی شیخ آباد-min

شهید سیدمحمد میرعباسی

نام پدر: سیدعباس

تاریخ تولد:         1339/07/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

345سيد محمد مير عباسي

شهید محمود میری

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:          1312/07/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/11       محل شهادت: بیرجند

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (گلزارهای پراکنده)

یگان خدمتی: مردمی (شهید انقلاب)

346محمود ميري

شهید محمدرضا میری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/08/04       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/01/06       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

341محمد رضا ميري

شهیدجاویدالاثر  غلامحسین میری

نام پدر: میر عباس

تاریخ تولد:         1346/01/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/10/11       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

82

شهید محمدرضا نادری

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1366/12/26       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: جهاد

861شهيد محمد رضا نادري

شهید داود نادی مقدم

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد:         1346/07/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/11/30       محل شهادت: زبیدات

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

723شهيد داوود نادي مقدم

شهید محمود نارمنجی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/01/12       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/01/16       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمود نارمنجی-min

سردارسرلشکرشهید محمد ناصر ناصری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/03/07       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1377/05/17       محل شهادت: مزار شریف افغانستان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

02

شهیدجاویدالاثر  غلامرضا ناصری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/06/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ……..

980شهید غلامرضا ناصری

شهید محمد نایبی

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1362/07/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1396/08/07       محل شهادت: محور بیشه – رخنه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمد نایبی

شهید محمدرضا نباتی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1346/08/12       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/04/21       محل شهادت: نهر عنبر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

645شهيد محمد رضا نباتي

شهید احمد نجفی

نام پدر: نجف

تاریخ تولد:         1333/01/06       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/06/01       محل شهادت: محور خندق

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

350شهيد احمد نجفي

شهید ابوالفضل نسیمی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد:         1344/10/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/06/16       محل شهادت: سردشت

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید ابوالفضل نسیمی-min

شهید حسن نصرآبادی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1347/09/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1364/12/06       محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسن نصرآبادی-min

شهید سید محمد هادی نوربخش

نام پدر: سید حمزه

تاریخ تولد:         1340/03/23       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1359/11/12       محل شهادت: ارتفاعات اناردره

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: سپاه

64شهید سید محمد هادی نوربخش

شهید سید محمد حسین نوربخش

نام پدر: سید حمزه

تاریخ تولد:         1344/02/15       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/03/05       محل شهادت: ایستگاه حسینیه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

814سيد محمد حسين نوربخش

شهید مهدی نوفرستی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد:         1344/05/16       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1363/07/26       محل شهادت: میمک

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید مهدی نوفرستی-min

شهید علی نوفرستی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/07/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

445شهید علی نوفرستی 001

شهید علی نوکندی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1338/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1367/03/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

457شهید علی نوکندی

شهید هادی نیرومندزاده

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1346/09/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1372/01/16       محل شهادت: کویر نهبندان

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

44هادي نيرومند زاده

شهید محمد واسعی

نام پدر: عبدالوهاب

تاریخ تولد:         1340/10/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1361/01/04       محل شهادت: رقابیه شوش

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهی محمد واسعی-min

شهید هادی وحیدی راد

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1347/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1364/06/12       محل شهادت: سنندج

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید هادی وحیدی راد-min

شهید سیدحسین هاشم آبادی

نام پدر: سیدحسن

تاریخ تولد:         1340/04/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1361/02/14       محل شهادت: کرخه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

362سيد حسين هاشم آبادي

شهید سیدمحمد امین هاشمی

نام پدر: سیدمسعود

تاریخ تولد:         1345/06/28       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1362/01/24       محل شهادت: فکه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد امین هاشمی-min

شهیدجاویدالاثر  محمد هریوندی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1347/01/02       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1367/01/21       محل شهادت: مریوان

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

محمد هریوندی

شهید جواد هلال

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1349/08/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1366/01/27       محل شهادت: محور آبادان – ماهشهر

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: …….

367جواد هلال

شهید حسین هنری

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد:         1346/12/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1362/12/06       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسین هنری-min

شهیدجاویدالاثر  علی همایونی مهر اسکتی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1332/00/00       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1361/11/30       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود – گلزار شهدای بیرجند – قطعه یک)

یگان خدمتی: ……..

932شهيد علي همايون مهر (اسكتي

شهید محمدرضا یاری

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1341/08/14       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1362/08/28       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

365شهيد محمد رضا ياري

شهید الهیار یعقوب پور

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1319/03/08       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1364/01/16       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: سپاه

41

شهید محمدحسن  یعقوب نِژاد

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/05/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1360/02/06       محل شهادت: شوش

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمدحسین یعقوب نژاد-min

شهید غلامحسین  یعقوب نِژاد

نام پدر: یحیی

تاریخ تولد:         1347/03/05       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: بسیج

459غلامحسين يعقوب نژاد

شهید رمضان یعقوبی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1341/02/12       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1366/07/16       محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

595رمضان يعقوبي

شهید غلامرضا یکه خوانی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1343/06/25       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1379/04/09       محل شهادت: ارتفاعات شمالی خواف

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: ارتش

749...........غلامرضا يكه خاني

شهید محمد رضا یوسفی (یعقوبی)

نام پدر: اسمعیل

تاریخ تولد:         1341/03/10       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1360/12/19       محل شهادت: تنگه چزابه

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

470شهید محمد رضا یوسفی

شهید محمدتقی  یوسفی

نام پدر: اسمعیل

تاریخ تولد:         1345/03/19       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1361/09/02       محل شهادت: بند دره بیرجند

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد تقی یوسفی-min

شهید محمدعلی یوسفی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1336/10/07       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:   1359/10/14       محل شهادت: گیلان غرب

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه یک)

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد علی یوسفی-min