شهید ذوالفقار پیشیار

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1338/03/14        محل تولد: اسدیه

تاریخ شهادت:    1360/11/21        محل شهادت: بستان

محل دفن: اسدیه

یگان خدمتی: ارتش

ذوالفقار پیشیار

شهید ابراهیم سالاری

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1342/10/10        محل تولد: اسدیه

تاریخ شهادت:    1362/05/10        محل شهادت: پاوه

محل دفن: اسدیه

یگان خدمتی: ارتش

ابراهیم سالاری

شهید غلام محمد عبدالهی

نام پدر: غلامرسول

تاریخ تولد:         1340/01/02        محل تولد: اسدیه

تاریخ شهادت:    1364/11/28        محل شهادت: شیر گوار

محل دفن: اسدیه

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

غلام محمد عبدالهی

شهید ابراهیم خنیاگر

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: اسدیه

تاریخ شهادت:    1367/03/02        محل شهادت: سومار

محل دفن: اسدیه

یگان خدمتی: ارتش

ابراهیم خنیاگر

شهید محمد علی سالاری

نام پدر: عباس قلی

تاریخ تولد:         1338/01/02        محل تولد: اسدیه

تاریخ شهادت:    1365/10/29        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: بیرجند

یگان خدمتی: بسیج

محمد علی سالاری

شهید محمد خسروی

نام پدر: تاج محمد

تاریخ تولد:         0000/00/00        محل تولد: اسدیه

تاریخ شهادت:    1373/10/22        محل شهادت: منطقه گزیک

محل دفن: اسدیه

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

محمد خسروی