شهید محمد رضا علمدار

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1321/06/25        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1360/09/09       محل شهادت: بستان

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

محمدرضا علمدار

شهید مهدی واله آیسک

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1340/02/15        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1361/01/07       محل شهادت: شوش     

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: ارتش

مهدی واله آیسک

شهید مهدی صنعتی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1342/02/02        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1361/09/22       محل شهادت: سومار

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

شهید مهدی صنعتی

شهید علی نادی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1342/09/24        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1362/08/25       محل شهادت: سردشت

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: سپاه

علی نادی

شهید سید عباس هاشمی

نام پدر: سید حسن

تاریخ تولد:         1343/02/01        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1362/11/17       محل شهادت: دیوان دره

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

سید عباس هاشمی اول آیسک

شهید عبدالناصر خواجوی

نام پدر: حسن رضا

تاریخ تولد:         1349/10/16        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1362/09/21       محل شهادت: بسیج آیسک

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

عبدالناصرخواجوی

شهید مهدی نقیبی

نام پدر: ذبیح الله

تاریخ تولد:        1346/01/20        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: بوارین

محل دفن: فردوس

یگان خدمتی: بسیج

سید محمد مهدی نقیبی

شهید عباس خزاعی آیسک

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/01/05        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1364/08/15       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: ارتش

عباس خزایی

شهید محمد خراسانی

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1346/01/02        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: اروند رود

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

محمد خراسانی

شهید علی انصاری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1346/05/03        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1364/05/07       محل شهادت: بوارین

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

علی انصاری

شهید عباس قریشی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1346/20/01        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1365/4/23       محل شهادت: اشنویه

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: سپاه

عباس قریش

شهید محمد خیاط

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1347/01/01      محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1365/07/26     محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

محمد خیاط

شهید سید محمد علی مهرداد

نام پدر: سید محمود

تاریخ تولد:         1340/05/25        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: سپاه

سید محمدعلی مهرداد

شهید حسین گلی آیسک

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1343/01/01        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

حسین گلی

شهید علی اکبر اسماعیلی

نام پدر: محمد اسماعیل

تاریخ تولد:         1344/01/10       محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1365/11/06       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

اسماعيلي علي اكبر -معلم

شهید علی اکبر عبدالهی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1339/07/05       محل تولد: خورزاد

تاریخ شهادت:    1365/11/05       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

علی اکبر عبداللهی

شهید حمید رضا ایروانی

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1345/01/03        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1366/18/30        محل شهادت: غرب

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

حمیدرضا ایروانی

شهید علی اکبر اسماعیلی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1349/01/01        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1367/03/04        محل شهادت: ماووت

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: بسیج

اسماعيلي علي اكبر

شهید علی نوری

نام پدر: غلام علی

تاریخ تولد:         1347/03/05        محل تولد: آیسک

تاریخ شهادت:    1367/04/04        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: آیسک

یگان خدمتی: سپاه

علی نوری