شهید  قدرت الله بذرکار

نام پدر: رحمت

تاریخ تولد:         1344/06/18        محل تولد: آرین شهر

تاریخ شهادت:    1366/03/28        محل شهادت: زبیدات عراق

محل دفن: آرین شهر

یگان خدمتی: ارتش

1314

شهید  محمد تنومند زاده

نام پدر: نجف

تاریخ تولد:         1346/02/02        محل تولد: آرین شهر

تاریخ شهادت:                               محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: آرین شهر

یگان خدمتی: ارتش

1237

شهید علی توانا

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1343/01/10        محل تولد: آرین شهر

تاریخ شهادت:    1362/10/07       محل شهادت: بانه

محل دفن: آرین شهر

یگان خدمتی: ارتش

1154

شهید قهرمان کیانتاج

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1339/01/10        محل تولد: آرین شهر

تاریخ شهادت:    1362/02/27        محل شهادت: سردشت

محل دفن: آرین شهر

یگان خدمتی: ارتش

1120

شهید  محمد حسن قوی

نام پدر: مولا داد

تاریخ تولد:         1340/03/01        محل تولد: آرین شهر

تاریخ شهادت:    1360/12/01       محل شهادت: دیواندره

محل دفن: آرین شهر

یگان خدمتی: ارتش

139

شهید جاویدالاثر ابوالفضل آذرمی

نام پدر: محمد باقر

تاریخ تولد:         1344/01/20        محل تولد: آرین شهر

تاریخ شهادت:    1367/03/11       محل شهادت: ……….

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: بسیج

1146

شهید  حسین محمودی

نام پدر: هاشم

تاریخ تولد:         1308/09/15        محل تولد: آرین شهر

تاریخ شهادت:    1368/01/01        محل شهادت: مهاباد

محل دفن: آرین شهر

یگان خدمتی: بسیج

1259

شهید  حسن سالاری

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد:         1365/02/21        محل تولد: آرین شهر

تاریخ شهادت:    1385/01/16        محل شهادت: مرز گزیک – پاسگاه مارزنگی

محل دفن: آرین شهر

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

1178