شهید نوروز الوانی

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1343/03/10       محل تولد: روستای گیو

تاریخ شهادت:    1364/01/27       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلزار شهدای روستای گیو

یگان خدمتی: ارتش

657شهید نوروز الوانی

شهید محمد شبانی اناران

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1347/09/03        محل تولد: روستای گیو

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: جزیره مجنون     

محل دفن: گلزار شهدای روستای گیو

یگان خدمتی: بسیج

406محمد شباني

شهید علی طالبی گیو

نام پدر: قدرت اله

تاریخ تولد:         1339/01/07        محل تولد: روستای گیو

تاریخ شهادت:    1364/11/19        محل شهادت: اهواز      

محل دفن: گلزار شهدای روستای گیو

یگان خدمتی: ارتش

663شهید علی طالبی گیو

شهید غلامرضا عبدالهی گیو

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/10/28        محل تولد: روستای گیو

تاریخ شهادت:    1365/09/16        محل شهادت: موسیان (نهر عنبر)

محل دفن: گلزار شهدای روستای گیو

یگان خدمتی: ارتش

652شهید غلامرضا عبداللهی گیو