شهید نصر ا… عطایی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/01/01        محل تولد: گیت

تاریخ شهادت:    1363/04/12        محل شهادت: محور آبادان ماهشهر

محل دفن: گیت

یگان خدمتی: ژاندارمری

نصرالله عطایی