شهید فلک ژاپنی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1349/01/01        محل تولد: روستای گوگچین

تاریخ شهادت:    1361/09/09        محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای گوگچین

یگان خدمتی: بسیج

283شهید فلک ژاپنی

شهید مصطفی هنری

نام پدر: صفر

تاریخ تولد:         1324/10/21        محل تولد: روستای گوگچین

تاریخ شهادت:    1361/02/10        محل شهادت: کرخه

محل دفن: روستای گوگچین

یگان خدمتی: بسیج

361مصطفي هنري

شهید محمد مرادی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/05/09        محل تولد: روستای گوگچین

تاریخ شهادت:    1367/03/02        محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای گوگچین

یگان خدمتی: ارتش

721شهيد محمد مرادي