شهید رضا مقیمی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1345/03/17       محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1364/12/06        محل شهادت: مریوان      

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: سپاه

122

شهید محمدعلی مومنی

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1339/02/02       محل تولد: گوند

تاریخ شهادت:    1365/02/25        محل شهادت: جاده اهواز_خرمشهر    

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: جهاد سازندگی

مومنی0

شهید احمدرضا شکوری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1345/08/28       محل تولد: گوند

تاریخ شهادت:    1363/01/17        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: سپاه

10

شهید علیرضا شکوری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1342/06/01       محل تولد: گوند

تاریخ شهادت:    1361/04/23        محل شهادت: پاسگاه زید    

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: بسیج

10 (2)

شهید علیجان اباذری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/01/03       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1370/05/10        محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: سپاه

11jpg

شهید مرتضی زارعی

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1366/06/06       محل تولد: گوند

تاریخ شهادت:    1385/09/23        محل شهادت: زاهدان    

محل دفن: گوند

یگان خدمتی: محصل

.1