شهید محمد بنی اسدی

نام پدر: غلام حسین

تاریخ تولد:         1320/08/07       محل تولد: روستای گینکه

تاریخ شهادت:    1364/12/06       محل شهادت: مریوان      

محل دفن: روستای گینکه

یگان خدمتی: بسیج

محمد بنی اسدی1