شهید مهدی شریفی

نام پدر: نادعلی

تاریخ تولد:         1344/02/02       محل تولد: روستای گلیان

تاریخ شهادت:    1363/07/29       محل شهادت: میمک   

محل دفن: روستای گلیان

یگان خدمتی: سپاه

150مهدی شريفي