شهید جاویدالاثر محمدمهدی رخشانی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1343/06/06       محل تولد: روستای گلرک

تاریخ شهادت:    1365/01/26       محل شهادت: ……….    

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمد مهدی رخشانی1