شهید محمد علی زاهدی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1344/12/13        محل تولد: گلبیز

تاریخ شهادت:    1366/07/24        محل شهادت: بانه      

محل دفن: دشت بیاض

یگان خدمتی: ارتش

263