شهید حسین فرخی

نام پدر: حجی

تاریخ تولد:         1335/04/02        محل تولد: گسک

تاریخ شهادت:    1361/01/22        محل شهادت: چزابه

محل دفن: گسک

یگان خدمتی: بسیج

حسین فرخی

سردار شهید عباس شعیبی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1333/02/01        محل تولد: گسک

تاریخ شهادت:    1365/06/11        محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: گسک

یگان خدمتی: سپاه

عباس شعیبی

شهید علی قلندری گسک

نام پدر: محمد کلوخ

تاریخ تولد:         1304/07/07        محل تولد: گسک

تاریخ شهادت:    1366/10/06        محل شهادت: ماهوت

محل دفن: گسک

یگان خدمتی: بسیج

علی اکبر قلندری

شهید علی کماچ خزاعی گسک

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1347/02/03        محل تولد: گسک

تاریخ شهادت:    1365/07/23        محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: گسک

یگان خدمتی: سپاه

علی کماچ خزاعی