شهید  مختار اشرفی مقدم

نام پدر: محمد کلوخ

تاریخ تولد:         1345/06/17        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/08/29        محل شهادت: پنجوین      

محل دفن: گستج

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید غلامحسین حمامی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/12/11        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/05/07        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: گستج

یگان خدمتی: بسیج

2

شهید علی منعمی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1346/11/08        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/04/30        محل شهادت: سومار     

محل دفن: گستج

یگان خدمتی: جهاد

3