شهید  محمد صادقی

نام پدر: اسحاق

تاریخ تولد:         1329/01/03        محل تولد: موسویه

تاریخ شهادت:    1359/10/16        محل شهادت: آبادان

محل دفن: گریمنج

یگان خدمتی: ارتش

91

شهید محمد علی کوه پیکر

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1343/02/01        محل تولد: گریمنج

تاریخ شهادت:    1362/06/28       محل شهادت: دهلران

محل دفن: گریمنج

یگان خدمتی: ارتش

37

شهید علیمراد عرب

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1346/10/10        محل تولد: گریمنج

تاریخ شهادت:    1366/04/30        محل شهادت: مهران

محل دفن: گریمنج

یگان خدمتی: سپاه

304

شهید  علی اکبر اطلسی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/06/01        محل تولد: گریمنج

تاریخ شهادت:    1366/11/02       محل شهادت: ماووت

محل دفن: گریمنج

یگان خدمتی: ارتش

220