شهید اللهیار کامبرده

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1311/04/03        محل تولد: گرماب

تاریخ شهادت:    1364/12/27        محل شهادت: جزیره مجنون     

محل دفن: گرماب

یگان خدمتی: بسیج

129