شهید  محمد حسنی گازار

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1345/01/01        محل تولد: روستای گازار

تاریخ شهادت:    1365/10/24        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای گازار

یگان خدمتی: بسیج

55شهید محمد حسنی گازار

شهید  محمد دوستی

نام پدر: مختار

تاریخ تولد:         1342/01/10        محل تولد: روستای گازار

تاریخ شهادت:    1361/11/01        محل شهادت: قصر شیرین(ارتفاعات گیکه)

محل دفن: روستای گازار

یگان خدمتی: ارتش

655محمد دوستي

شهید محمد اسماعیل دوستی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1339/01/10        محل تولد: روستای گازار

تاریخ شهادت:    1362/10/13       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: روستای گازار

یگان خدمتی: بسیج

387محمد اسماعيل دوستي

شهید محمد رضا قربانی

نام پدر: محمدابراهیم

تاریخ تولد:         1345/09/02        محل تولد: روستای گازار

تاریخ شهادت:    1362/04/04        محل شهادت: سردشت

محل دفن: روستای گازار

یگان خدمتی: بسیج

396محمدرضا قرباني

شهید  ناصر موتضوی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/02/10        محل تولد: روستای گازار

تاریخ شهادت:    1365/01/26       محل شهادت: زبیدات

محل دفن: روستای گازار

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

776ناصر مرتضوي

شهید حسین مهرور گازار

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1346/12/10        محل تولد: روستای گازار

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: امالرصاص

محل دفن: روستای گازار

یگان خدمتی: سپاه

149حسن مهرور

شهید غلامحسین هادی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1334/02/09        محل تولد: روستای گازار

تاریخ شهادت:    1362/05/29       محل شهادت: مهران

محل دفن: روستای گازار

یگان خدمتی: بسیج

500غلامحسين هادي

شهید مهدی هاشمزهی

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1346/06/10        محل تولد: روستای گازار

تاریخ شهادت:    1366/11/06       محل شهادت: ماووت

محل دفن: روستای گازار

یگان خدمتی: سپاه

137مهدي هاشمزهي

شهید محمد هاشمی

نام پدر: محمدابراهیم

تاریخ تولد:         1343/01/10        محل تولد: روستای گازار

تاریخ شهادت:    1361/08/11       محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای گازار

یگان خدمتی: بسیج

520محمد هاشمي