شهید مهدی محمدی

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         1346/01/02        محل تولد: کوچ

تاریخ شهادت:    1363/07/29        محل شهادت: میمک     

محل دفن: روستای کوچ

یگان خدمتی: بسیج