شهید  منوچهر توانگر

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1349/09/01        محل تولد: روستای کوشک

تاریخ شهادت:    1365/10/27        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای کوشک

یگان خدمتی: بسیج

247شهید منوچهر توانگر

شهید  سیدعلی رمضانی

نام پدر: سیدایوب

تاریخ تولد:         1342/01/01        محل تولد: روستای کوشک

تاریخ شهادت:    1363/03/30        محل شهادت: کامیاران

محل دفن: روستای کوشک

یگان خدمتی: بسیج

490سيد علي رمضاني