شهید حسن دلاکه

نام پدر: اسدا…

تاریخ تولد:         1341/01/10        محل تولد: کوشکک

تاریخ شهادت:    1360/12/26       محل شهادت: چزابه

محل دفن: کوشکک

یگان خدمتی: ارتش

حسن دلاکه

شهید اسماعیل دهقانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1350/12/29        محل تولد: کوشکک

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کوشکک

یگان خدمتی: بسیج

اسماعیل دهقانی

شهید ابراهیم محمدی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1346/01/01        محل تولد: کوشکک

تاریخ شهادت:    1365/05/30       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: کوشکک

یگان خدمتی: بسیج

ابراهیم محمدی

شهید غلامحسین یعقوبی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1341/01/10        محل تولد: کوشکک

تاریخ شهادت:    1365/12/12       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کوشکک

یگان خدمتی: سپاه

غلامحسین یعقوبی

شهید محمد رضا اکبری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1345/08/08        محل تولد: کوشکک

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کوشکک

یگان خدمتی: بسیج

محمدرضا اکبری

شهید علیرضا یعقوبی

نام پدر: جان محمد

تاریخ تولد:         1336/03/07        محل تولد: کوشکک

تاریخ شهادت:    1361/07/09       محل شهادت: سومار

محل دفن: کوشکک

یگان خدمتی: بسیج

علیرضا یعقوبی

شهید محمد رضا نظام خواه

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1348/01/02        محل تولد: کوشکک

تاریخ شهادت:    1367/05/05       محل شهادت: اسلام غرب

محل دفن: کوشکک

یگان خدمتی: بسیج

محمدرضا نظام خواه

شهید الهیار یعقوبپور

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1319/03/08        محل تولد: کوشکک

تاریخ شهادت:    1364/01/16       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: بیرجند

یگان خدمتی: سپاه

الهیار یعقوبپور