شهید  علی برات  فولادی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد:         1346/01/02        محل تولد: روستای کندر

تاریخ شهادت:    1365/06/12        محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: روستای کندر

یگان خدمتی: سپاه

122علي برات فولادي