شهید حسین کاوسی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/02/05       محل تولد: روستای کلاته شب

تاریخ شهادت:    1362/09/18       محل شهادت: مهران      

محل دفن: روستای کلاته شب

یگان خدمتی: ارتش

حسین کاوسی1