شهید  غلامرضا طحان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1340/08/15        محل تولد: کلاته سری

تاریخ شهادت:    1361/10/01        محل شهادت: مریوان

محل دفن: کلاته سری

یگان خدمتی: ارتش

95

شهید  محمد علی کیقبادی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1340/08/15        محل تولد: کلاته سری

تاریخ شهادت:    1364/12/20        محل شهادت: مریوان

محل دفن: کلاته سری

یگان خدمتی: بسیج

361

شهید محمد ولی کیانی

نام پدر: محمدعظیم

تاریخ تولد:         1349/01/01        محل تولد: کلاته سری

تاریخ شهادت:    1367/02/16       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: کلاته سری

یگان خدمتی: سپاه

358