شهید برات الله شریفی

نام پدر: اله بخش

تاریخ تولد:         1343/04/20       محل تولد: تقی آباد

تاریخ شهادت:    1362/07/13       محل شهادت: سنندج

محل دفن: کریم آباد

یگان خدمتی: سپاه

برات الله شريفي ف الله بخش1 copy

شهید سیدحسین جلالی

نام پدر: سیدمحمد

تاریخ تولد:         1341/07/00        محل تولد: تهران

تاریخ شهادت:    1367/04/04        محل شهادت: چنگوله      

محل دفن: کریم آباد

یگان خدمتی: سپاه

سید حسین جلالی1

شهید محمدرضا رجب زاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1332/11/01        محل تولد: کریم آباد

تاریخ شهادت:    1362/08/15        محل شهادت: پنجوین      

محل دفن: کریم آباد

یگان خدمتی: ارتش

محمد رضا رجب زاده ف محمد1 copy