شهید  حسین نعمتی

نام پدر:  نظر علی

تاریخ تولد:         1335/04/02       محل تولد: کریمو

تاریخ شهادت:    1335/08/08        محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: کریمو

یگان خدمتی: ارتش

حسین نعمتی

شهید علی اکبر عابدینی محبوب

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1344/01/10        محل تولد: کریمو

تاریخ شهادت:    1361/04/03        محل شهادت: اراک

محل دفن: کریمو

یگان خدمتی: ارتش

علی اکبر عابدینی محبوب

شهید حسن رضا عصمتی

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1337/01/01        محل تولد: کریمو

تاریخ شهادت:    1366/09/07        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: کریمو

یگان خدمتی: جهاد

حسن رضا عصمتی

شهید غلامعلی نوروزی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1347/05/06        محل تولد: کریمو

تاریخ شهادت:    1368/03/28        محل شهادت: مهران

محل دفن: کریمو

یگان خدمتی: سپاه

غلامعلی نوروزی