شهید ابوالحسن ناظمی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1334/08/19        محل تولد: روستای کریت

تاریخ شهادت:    1370/04/05        محل شهادت: زابل

محل دفن: روستای کریت

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

ابوالحسن ناظمي ف محمد1 copy

شهید احمد فاضل

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1341/07/07        محل تولد: روستای کریت

تاریخ شهادت:    1362/12/13        محل شهادت: قصر شیرین

محل دفن: روستای کریت

یگان خدمتی: سازمان تبلیغات اسلامی مشهد

احمد فاضل ف حسين1 copy

شهید باقر ضرابی

نام پدر: ابوالحسن

تاریخ تولد:         1347/06/24        محل تولد: روستای کریت

تاریخ شهادت:    1365/04/12        محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: روستای کریت

یگان خدمتی: بسیج

باقر ضرابي ف ابوالحسن1 copy

شهید رمضان گندمی

نام پدر: خدابخش

تاریخ تولد:         1349/11/15        محل تولد: روستای کریت

تاریخ شهادت:    1370/06/26        محل شهادت: زاهدان

محل دفن: روستای کریت

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

رمضان گندمي1

شهید علی رفیعی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1342/02/03        محل تولد: روستای کریت

تاریخ شهادت:    1361/07/15        محل شهادت: باختران

محل دفن: روستای کریت

یگان خدمتی: بسیج

علي رفيعي ف غلامرضا1 copy