شهید علی اکبر حق طلب 

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1348/04/01        محل تولد: کرچ

تاریخ شهادت:    1364/11/15        محل شهادت: دارخوین      

محل دفن: کرچ

یگان خدمتی: بسیج

125