شهید  رضا حسین زاده

نام پدر: قربان

تاریخ تولد:         1347/01/02        محل تولد: روستای کره

تاریخ شهادت:    1367/01/02        محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: روستای کره

یگان خدمتی: سپاه

1210

شهید محمد رضا غیبی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1348/01/07        محل تولد: کنارنگ

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای کره

یگان خدمتی: بسیج

1183

شهید غلامحسین فرد

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1350/01/01        محل تولد: روستای کره

تاریخ شهادت:    1365/10/19        محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: روستای کره

یگان خدمتی: بسیج

1338

شهید  مهدی قاسمی

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد:         1345/06/05        محل تولد: روستای کره

تاریخ شهادت:    1366/05/03       محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای کره

یگان خدمتی: ارتش

2129