شهید محمد حسین ظاهری

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1343/04/10       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1362/05/08       محل شهادت: مهران

محل دفن: کرقند

یگان خدمتی: بسیج

50

شهید محمد علی سالاری(جان برکف)

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1342/04/15       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1361/07/22       محل شهادت: سومار      

محل دفن: امامزاده عبدالله روستای فضل آباد

یگان خدمتی: سپاه

201

شهید محمد حسین زارعی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1336/07/03       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1363/04/07       محل شهادت: رحمانیه

محل دفن: کرقند

یگان خدمتی: بسیج

131

شهید حسین اربابی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1345/01/05       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1363/04/18       محل شهادت: رحمانیه

محل دفن: کرقند

یگان خدمتی: بسیج

143

شهید علی عبدالله زاده

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1350/01/01       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1366/04/05       محل شهادت: غرب – عملیات نصر 4

محل دفن: کرقند

یگان خدمتی: بسیج

35

شهیدجاویدالاثر  علی اربابی

نام پدر: ابوطالب

تاریخ تولد:         1348/01/20       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1366/11/01       محل شهادت: ماووت

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: بسیج

297

شهیدجاویدالاثر صولت مرادی

نام پدر: قنبر

تاریخ تولد:         1335/03/09       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1366/11/01       محل شهادت: ماووت

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: بسیج

294

شهید حسن عباسی

نام پدر: محمد تقی

تاریخ تولد:         1334/03/03       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1366/11/01       محل شهادت: ماووت

محل دفن: کرقند

یگان خدمتی: بسیج

283

شهید سید محمود حسینی

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1341/01/04       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1367/03/25       محل شهادت: مهران

محل دفن: کرقند

یگان خدمتی: ارتش

78

شهید سید روح الله اسدالهی

نام پدر: سید ابوطالب

تاریخ تولد:         1358/12/20       محل تولد: کرقند

تاریخ شهادت:    1378/03/28       محل شهادت: تربت جام

محل دفن: کرقند

یگان خدمتی: سپاه

01