شهید یوسف ناصری

نام پدر: اسحاق

تاریخ تولد:         1345/03/06       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1366/03/14       محل شهادت: حاج عمران       

محل دفن: روستای کجه

یگان خدمتی: ارتش

1