شهید محمد حسن عباسی کبودان

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1335/03/01        محل تولد: کبودان

تاریخ شهادت:    1362/01/24        محل شهادت: فکه

محل دفن: کبودان

یگان خدمتی: سپاه

113

شهید حسن افضلی

نام پدر: دوستعلی

تاریخ تولد:         1332/03/04        محل تولد: کبودان

تاریخ شهادت:    1365/10/04        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کبودان

یگان خدمتی: بسیج

1165

شهید علی اکبر شبانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/05/01        محل تولد: کبودان

تاریخ شهادت:    1366/11/01        محل شهادت: ماووت

محل دفن: کبودان

یگان خدمتی: بسیج

1335