شهید علی اکبر وطن خواه

نام پدر: الهیار

تاریخ تولد:         1342/02/01      محل تولد: کامرود

تاریخ شهادت:    1360/10/01      محل شهادت: گیلان غرب

محل دفن: کامرود

یگان خدمتی: بسیج

وطن خواه علي اكبر

شهید مهدی وطن خواه

نام پدر: الهیار

تاریخ تولد:         1344/02/01      محل تولد: کامرود

تاریخ شهادت:    1363/10/23        محل شهادت: کردستان

محل دفن: کامرود

یگان خدمتی: بسیج

وطن خواه مهدي